1047. SWAB-project A2, 's-Hertogenbosch - Eindhoven

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de doorstroming op de achterlandverbinding A2 verbeteren. Hiervoor worden verschillende trajecten in studie genomen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-08-1999 Datum kennisgeving
27-08-1999 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2000 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Dit advies is afgestemd met de drie adviezen voor de overige clusters SWAB-projecten. Vanwege onzekerheden over de inhoud van het toekomstige verkeer- en vervoerbeleid, zoals vastgelegd gaat worden in het Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP), geeft de Commissie in haar aanbiedingsbrief nadrukkelijk in overweging om haar opnieuw in te schakelen, wanneer zich tijdens de opstelling van de trajectnota/MER belangrijke wijzigingen voordoen in het verkeers- en vervoersbeleid die kunnen leiden tot andere alternatieven. 

De Commissie is van mening dat de wisselwerking tussen de achter land ver bin ding en het on derliggend wegennet bijzondere aandacht verdient. Hierbij dient inzicht te worden gegeven in de onderlinge samenhang tussen de pro ble matiek op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. De Commissie is van mening dat naast bereikbaarheidsdoelstellingen ook leef baarheidsdoelstellingen uit het verkeers- en vervoers-, ruimtelijk en na tuur- en milieubeleid dienen te worden meegenomen. Bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief dienen leefbaarheidsdoelen gelijkwaardig te zijn aan bereikbaarheidsdoelen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. H.C. Eerens
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. ir. J.A. Nuesink
dhr. dr. ir. E.Ph.J. de Ruiter

Voorzitter: dhr. ir. N.G. Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. E.D.M. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018