1046. SWAB-project A2, Grathem - Urmond

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het voornemen om de doorstroming op de achterlandverbindingen A1, A2 en A4 te verbeteren. Hiertoe zijn negen tracé/m.e.r. procedures gestart. De A2 van Grathem naar Urmond vormt een van deze negen projecten.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-08-1999 Datum kennisgeving
11-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Dit advies is afgestemd met de drie adviezen voor de overige clusters SWAB-projecten. Vanwege onzekerheden over de inhoud van het toekomstige verkeer- en vervoerbeleid, zoals vastgelegd gaat worden in het Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP), geeft de Commissie in haar aanbiedingsbrief nadrukkelijk in overweging om haar opnieuw in te schakelen, wanneer zich tijdens de opstelling van de trajectnota/MER belangrijke wijzigingen voordoen in het verkeers- en vervoersbeleid die kunnen leiden tot andere alternatieven. 

De Commissie is van mening dat de wisselwerking tussen de achter land ver bin ding en het on derliggend wegennet bijzondere aandacht verdient. Hierbij dient inzicht te worden gegeven in de onderlinge samenhang tussen de pro ble matiek op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. De Commissie is van mening dat naast bereikbaarheidsdoelstellingen ook leef baarheidsdoelstellingen uit het verkeers- en vervoers-, ruimtelijk en na tuur- en milieubeleid dienen te worden meegenomen. Bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief dienen leefbaarheidsdoelen gelijkwaardig te zijn aan bereikbaarheidsdoelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. H.C. Eerens
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. ir. J.A. Nuesink
dhr. dr. ir. E.Ph.J. de Ruiter

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. N.G. Ketting
Secretaris van de werkgroep: drs. E.D.M. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018