1044. SWAB-project A2, traject Holendrecht - Oudenrijn

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de doorstroming verbeteren op de achterland-verbinding A2 capaciteitsverruiming op de rijksweg A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-1999 Datum kennisgeving
02-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-09-2005 Kennisgeving MER
06-09-2005 Ter inzage legging MER
22-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op de rijksweg A2 staan dagelijks files. Daarom is in 1995 al besloten de A2 tussen Utrecht en Amsterdam te verbreden (bekend als het CAU-besluit). Ondanks deze capaciteitsuitbreiding zal het druk blijven op de A2. Daarom is in de Trajectnota/MER A2 Holendrecht-Oudenrijn bestudeerd of in de toekomst capaciteitsverruiming noodzakelijk is om een goede doorstroming te garanderen. In de Trajectnota/MER staan vier alternatieven beschreven. Het gaat om oplossingen door verbreding van de weg en door een betere benutting van de weg, zoals door de aanleg van spitsstroken. Bijzonder daarbij is dat voor geen van de alternatieven extra ruimte nodig is. De Commissie is in het toetsingsadvies van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de Aanvulling, te samen met de onderliggende rapporten aanwezig is. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Louis Bijlmakers
ing. Peter de Graaf
drs. Robert Jan Jonker
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Marianne Monninkhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018