1043. SWAB-project A1, traject Barneveld - Deventer

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de doorstroming verbeteren op de achterlandverbinding A1. In het kader van Samen Werken Aan Bereikbaarheid (= SWAB; een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en regionale organisaties) worden hiervoor verschillende trajecten in studie genomen.  Bij de opstelling van de Spoedwet wegverbreding is voor een aantal kortetermijnverbeteringen voor de doorstroming op het hoofdwegennet een nieuwe procedure ontworpen. De aanleg van plusstroken op het deeltraject Beekbergen – Deventer-Oost is een van die procedures die via de Spoedwet worden geregeld. Daarom is dit project met voorrang uit de SWAB-procedu re gehaald, waarbij de SWAB-procedure wordt gebruikt om langeretermijnoplossingen voor het gehele traject van de A1 te bestuderen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-1999 Datum kennisgeving
02-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing b
06-10-2003 Kennisgeving MER
06-10-2003 Ter inzage legging MER
12-12-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie bracht voor de projecten A1 Eemnes − Barneveld, A1 Barneveld − Deventer en A1 Deventer − Hengelo één advies voor richtlijnen uit. 

In verband met de overgang van het SVV21 naar het NVVP2 zijn voor de SWAB-projecten op 5 november 2001 aanvullende richtlijnen vastgesteld.

Na overheveling van het project Plusstroken voor de A1 Beekbergen – Deventer-Oost naar de Spoedwet wegverbreding werden de richtlijnen voor dit onderdeel nogmaals aangepast, op 18 augustus 2003.

De verwachting is dat de Trajectnota/MER voor de structurelere aanpak in de tweede helft van 2004 ter visie gelegd kan worden.

Op 23 maart 2004 werd bekendgemaakt dat voor het traject Beekbergen – Deventer-Oost ook de uitvoeringsbesluiten bekendgemaakt: her verkeersbesluit, de ontheffing Flora- en faunawet, de bouwvergunningen, de spoorwegvergunningen en de keurontheffing.

 

1 Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer. 

2 Nationaal Verkeer- en Vervoersplan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
drs. Adrie de Jong
ir. Kees Nije
dr. Diana Prins

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018