1036. Warmtekrachtcentrale in het Rijnmondgebied door InterGen en ENECO

Het voornemen is de bouw van een aardgasgestookte warmtekrachteenheid met een elektrisch vermogen van 800 tot 1200 MWe en te exploiteren in het Rijnmondgebied. Deze warmtekrachteenheid zal zowel elektriciteit produceren als warmte in de vorm van stoom, heet water of beide. Op dit moment worden twee locaties bestudeerd, Pernis en Europoort.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-07-1999 Ter inzage legging van de informatie
21-07-1999 Datum kennisgeving
28-09-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-11-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-12-2000 Ter inzage legging MER
04-12-2000 Kennisgeving MER
01-02-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in haar advies met name aandacht voor het verkrijgen van een optimaal rendement door een zo hoog mogelijke afzet van producten van stoom en/of heet water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. C.J.M. Anzion
dhr. dr.ir. A. Klapwijk
dhr. dr. J.T. Meulemans
dhr. ir. J.C. Wardenaar

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. M.M.U. van Dis
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco
InterGen

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018