1028. Rivierverruiming door dijkverlegging en herinrichting Hondsbroeksche Pleij te We

Centraal in dit project staan rivierverruimende maatregelen ter hoogte van de Hondsbroeksche Pleij te Westervoort. De activiteit omvat een herinrichting van het gebied en het landinwaarts verleggen van de (functie van) primaire waterkering. Aanleiding hiervoor is de verwachte toename van de rivierafvoer, in combinatie met de ligging aan een vernauwing van het rivierbed en de ligging bij het splitsingspunt van Nederrijn en IJssel (IJsselkop).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-06-1999 Datum kennisgeving
26-07-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-04-2004 Adviesaanvraag
21-04-2004 Datum kennisgeving
23-06-2004 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat de startnotitie al veel voor het MER relevante informatie bevat. Deze informatie is voor dit advies getoetst. Zo is de Commissie van mening dat het laten vervallen van het alternatief om de oude Westervoortse bandijk te verbeteren tot primaire waterkering duidelijk in de startnotitie is onderbouwd. Gezien de reacties uit de inspraak acht de Com missie het echter raadzaam de ingrijpendheid van de benodigde aanpassingen bij een keuze voor dit alternatief nader toe te lichten en schetsmatig te visualiseren in het MER. Het gaat hierbij om een globale toelichting, het tracé hoeft niet als volwaardig alternatief te worden uitgewerkt. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. drs. J.A.A.M. Leemans
dhr. dr. C.I.J.M. Liebrand

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Waterschap Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Gemeente Westervoort
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018