1014. Leisurepark en evenementencomplex Breda/Steenakker-Noord

De gemeente Breda heeft het voornemen om de locatie Steenakker-Noord te ontwikkelen ten behoeve van een evenementencomplex en een zogeheten leisurepark met bijbehorende voorzieningen. Tevens wordt een deel van het betreffende gebied gereserveerd ten behoeve van de ontwikkeling van kantoren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-03-1999 Datum kennisgeving
17-03-1999 Ter inzage legging van de informatie
21-05-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De tijdige beschikbaarheid van de locaties blijkt het dominante criterium voor de locatiekeuze te zijn. De Commissie adviseerde om in het MER de noodzaak nader te onderbouwen van de tijdige beschikbaarheid voor zowel het evenementencomplex, het leisure-park als de kantoren. Ook moet worden aangegeven of er reële opties zijn die tot een andere locatiekeuze met mogelijk minder milieugevolgen zouden kunnen leiden. Hierbij moet worden gedacht aan fasering van de realisatie of het op verschillende locaties realiseren van het evenementencomplex, het leisure-park en de kantoren. Mochten andere locaties een reëel alternatief blijken te zijn, dan zullen de richtlijnen met betrekking tot de inrichtingsalternatieven en –varianten aan de specifieke locatie moeten worden aangepast, ervan uitgaande dat de m.e.r.-plicht in dat geval nog steeds van toepassing is. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen
prof. dr. ir. Flip Witte

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Breda

Bevoegd gezag
Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018