101. Oeververbinding ten westen van Rotterdam

Vanwege capaciteitsproblemen in de Beneluxtunnel heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een studie gestart naar de wenselijkheid van een tweede oeververbinding ten westen van Rotterdam als onderdeel van het hoofdwegennet. De studie beoogde in eerste aanleg na te gaan of, ter ontlasting van de Beneluxtunnel, de aanleg van de Blankenburgtunnel nodig was, dan wel of een tweede Beneluxtunnel de voorkeur verdiende. De m.e.r. is uitgemond in de vaststelling van het tracé voor de gekozen oeververbinding: de tweede Beneluxtunnel.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-02-1982 Datum kennisgeving
10-02-1982 Ter inzage legging van de informatie
08-04-1982 Advies uitgebracht
Aanbevelingen
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-09-1986 Kennisgeving MER
18-09-1986 Ter inzage legging MER
05-01-1987 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Richtlijnen a
29-08-1988 Advies uitgebracht
Toetsing a
27-09-1988 Kennisgeving MER
27-09-1988 Ter inzage legging MER
09-11-1988 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het besluit van mei 1988 was niet alleen vastgelegd dat de Blankenburgtunnel moest worden aangelegd, maar ook dat het voornemen bestond om daarnaast ook de tweede Beneluxtunnel aan te leggen. Aanleg van de combinatie van beide verbindingen was in het MER niet beschreven als alternatief. Per brief van 24 augustus 1988 werd de Commissie in de gelegenheid gesteld te adviseren over aanvullende informatie ten behoeve van besluitvorming over de situatie met beide verbindingen. 

Na het besluit over de tweede Beneluxtunnel en de Blankenburgtunnel-Oost heeft op 15 februari 1990 het Gerechtshof te Den Haag in een vonnis verklaard dat het trac├ębesluit over de Blankenburgtunnel, voornamelijk vanwege procedurele redenen niet rechtsgeldig moet worden geacht.

In november 2003 verklaarde de Rotterdamse wethouder Van Sluis dat in samenhang met de aanleg van de tweede Maasvlakte1 de ontsluiting van het Rotterdamse havengebied verder zou moeten worden versterkt. In dat verband zou er een nieuwe studie komen naar de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel (westelijker dan de Blankenburgtunnel geprojecteerd).

 1 Zie project 844 en 952. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Adema
drs. Hans Eerens
ir. Paul Langeweg
ing. Willem Meijnen
prof. dr. Paul Nijkamp
drs. Sybrand Tjallingii
prof. ir. Volmuller
prof. dr. Westhoff

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C00.1 interimperiode m.e.r.-plicht
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018