1007. Oosttangent Roermond / N293

De provincie Limburg heeft het voornemen een regionaal verbindende weg (de Oosttangent Roermond/N293) aan te leggen ten zuidoosten van Roermond. Het doel van dit initiatief is een congestievrije, duurzame en directe verbinding tot stand te brengen tussen het bedrijventerrein Heide Roerstreek, de N570, de N293 en de A73-zuid.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-02-1999 Datum kennisgeving
03-02-1999 Ter inzage legging van de informatie
12-05-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
19-09-2000 Kennisgeving MER
19-09-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing a
11-01-2001 Kennisgeving MER
11-01-2001 Ter inzage legging MER
10-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
18-10-2002 Kennisgeving MER
18-10-2002 Ter inzage legging MER
29-11-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

In aanvulling op de in de startnotitie gepresenteerde plannen wordt in het MER ook de vorm van de aansluiting op de A73 nader bezien. Op 29 maart 1999 heeft een bespreking tussen bevoegd gezag, initiatiefnemer en de Commissie plaatsgevonden over het eindconcept-richtlijnenadvies. Hierin bleek dat er verschil van mening bestond tussen de Commissie en de provincie Lim burg over de reikwijdte van het pro ject en dus van het MER. De Commissie was van mening dat de in de startnotitie gepresenteerde aansluitingsconstructie op de A73 niet noodzakelijkerwijs deel uit maakt van de autonome ontwikkelingen en dat in het MER ook alternatieven voor de aansluitingsvorm onderzocht worden. Het bevoegde gezag en de initiatiefnemer vonden dat de reikwijdte van het MER beperkt moest blijven tot de uitwerking van alternatieven voor de Oosttangent. De aansluiting zou geregeld worden in de herziening van het bestemmingsplan van de gemeente Roermond. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de provincie Limburg de Commissie verzocht te wachten met het uitbrengen van haar advies totdat overleg tussen provincie Limburg, Rijkswaterstaat en gemeente Roermond zou hebben plaatsgevonden. Tijdens dit overleg hebben provincie, Rijkswaterstaat en gemeente Roermond overeenstemming bereikt. Door de uitbreiding van de reikwijdte van het MER voor de Oosttangent Roermond met de aansluiting op de A73 is Rijkswaterstaat mede-initiatiefnemer geworden. 

De Commissie heeft tijdens de toetsingsfase van het MER een aantal essentiële tekortkomingen in het MER gesignaleerd die zij heeft weergegeven in een discussienotitie. Vervolgens is de initiatiefnemer door het bevoegde gezag in de gelegenheid gesteld om een aanvulling op het MER te schrijven. In januari 2001 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen, in de vorm van een aangepast MER (gedateerd 29 december 2000). Het aangepaste MER werd opnieuw in procedure gebracht mede in verband met de gewijzigde moederprocedure: het aangepaste MER dient als onderbouwing van het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan in plaats van het Tracébesluit. Tijdens de toetsing van het aangepaste MER heeft de Commissie geconstateerd dat er in het gewijzigde MER een aantal essentiële tekortkomingen blijft bestaan. Op 10 mei 2001 heeft de Commissie in een eerste toetsingsadvies geadviseerd om een tweede aanvulling op het MER te maken.

Over de tweede aanvulling, die de vorm heeft van een aangepast MER (gedateerd augustus 2002), is de Commissie van mening dat alle essentiële milieu-informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aat Barendregt
ir. Kees Nije
dr. ir. Evert de Ruiter
dr. ir. Floris Schokking

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 31 aug 2007