1004. Chinees themapark stadsgewest Haaglanden

Het staatsbedrijf China Mountain & River Special Tours Overseas Development Co. wil een cultuurhistorisch themapark aanleggen dat bestaat uit:  een landschapspark van ca. 40 ha, waarin schaalmodellen van belangrijke Chinese gebouwen te bezichtigen zijn in een parkachtige omgeving; een meer bebouwd deel waarin, in Chinese stijl, tentoonstelling-, congres- en hotelfaciliteiten gecombineerd worden met onder meer een theater en een handelscentrum.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-01-1999 Datum kennisgeving
20-01-1999 Ter inzage legging van de informatie
25-03-1999 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het was voor de Commissie op basis van de startnotitie niet duidelijk wat de aard van de voorgenomen activiteit zou zijn: het een toeristisch complex of een themapark gekarakteriseerd door de groene functie? In het richtlijnenadvies vroeg de Commissie ook om een onderbouwing van de te verwachten bezoekersaantallen. Met betrekking tot de locatiekeuze adviseerde de Commissie een nadere onderbouwing van de selectie- en afwegingscriteria op te nemen. Het leek de Commissie mogelijk dat een selectie op basis van milieucriteria op andere locaties uit zou kunnen komen dan de locaties die nu in de startnotitie zijn geselecteerd. 

 

Naar aanleiding van voorbereiding van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening heeft de vereniging Milieudefensie in 2000 een actie “Trek de Groene Grens” georganiseerd en hierover een map aan de Minister van VROM aangeboden. Ook stelden Kamerlden van verschillende partijen vragen over het Chinese Themapark en in hoeverre zich dit liet verdragen in de Rijksbufferzone, Groen-Blauwe-Slinger- en Groenehartgebied Driemanspolder. Naar aanleiding daarvan meldde de minister in januari 2001 in een brief aan de voorzitter van Milieudefensie dat hij de inspecties voor de Ruimtelijke Ordening heeft gevraagd te rapporteren over de ontwikkelingen bij een aantal projecten, waaronder het Chinese themapark Zoetermeer.

 

In een overleg dat begin april 2001 plaatsvond werd duidelijk dat minister Pronk van VROM geen medewerking zou verlenen aan de totstandkoming van het park volgens de toen geldende plannen. Twee weken later bespraken de gedeputeerde Norder en de statencommissie west in Zoetermeer over de mogelijkheid om de plannen te wijzigen en er geen betaald, maar een openbaar park van te maken. In de plenaire Statenvergadering van mei 2001 werd besloten om het plan voor het Chinees themapark echter definitief af te blazen. Er wordt gezocht naar creatieve oplossingen voor vormgeving van de zogeheten Groen-Blauwe Slinger.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Christina van Bree
ir. Noël van Dooren
Henny Kromhout
drs. Charlotte Nauta
ing. Paul Peeters

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007