1003. Uitbreiding industrieterrein Swentibold (Born/Susteren)

NedCar heeft plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein van NedCar te Born. Het betreft een uitbreiding van het huidige terrein waar NedCar is gesitueerd, het industriepark Swentibold waarop toeleveranciers zullen worden gevestigd en de yard waarop het parkeren en verladen van geproduceerde auto’s zal gaan plaatsvinden. Voor de realisering van de uitbreiding zal de grens van het stedelijk gebied gewijzigd moeten worden, waarvoor een herziening van het streekplan Zuid-Limburg nodig is.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-02-1999 Datum kennisgeving
26-02-1999 Ter inzage legging van de informatie
22-04-1999 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
26-02-1999 Datum kennisgeving
26-02-1999 Ter inzage legging van de informatie
Toetsing
14-09-1999 Kennisgeving MER
14-09-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing a
13-12-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie een aantal essentiële tekortkomingen geconstateerd, die zij tijdens een deskundigenoverleg op 11 november 1999 nader heeft toegelicht. Vervolgens heeft het bevoegde gezag de initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld een aanvulling op te stellen. Op 25 november heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen. Hierin is nadere informatie opgenomen over verkeer en geluid, de inhoudelijke samenhang met milieueffecten van de N297n en ook is het meest milieuvriendelijk alternatief nader uitgewerkt. De Commissie heeft beoordeeld dat het MER inclusief de aanvulling alle essentiële informatie bevat.

In het voorjaar van 2002 bleek dat het project Bottleneck - de combinatie van het bedrij venterrein Swentibold/NedCar, de A2-aansluiting (zie project 885), en een landschapspark bij Susteren - vast zou lopen omdat veel grond in eigendotm was van ontgrinders die deze gronden als compensatie had den bedoeld voor boeren die bij ontgrindingen moeten verhuizen.

De ontgrinders trachtten met extra inkomsten de “slappe tijd” tussen de Stevol-ontgrindingen (zie project 254) en de Grensmaas-ontgrindingen (zie project 595)door te komen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
drs. Piet van den Munckhof
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018