1002. Revisievergunning VAM te Wijster

Het voornemen behelst een wijziging in de wijze van afvalsturing binnen de inrichting, via flexibiliteit in acceptatie van afvalstoffen en de hoeveelheid van het te verwerken afval.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-01-1999 Datum kennisgeving
13-01-1999 Ter inzage legging van de informatie
17-03-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
26-01-2000 Kennisgeving MER
26-01-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing a
07-03-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-04-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies voor richtlijnen vraagt de Commissie aandacht voor het uitwerken van een visie waarin het voornemen een plaats krijgt. Daarvoor dienen beoordelingscriteria te worden ontwikkeld waaraan de alternatieven kunnen worden getoetst. Daarbij dient tevens inzicht te worden verkregen in de cumulatieve immissiedoelen die worden gesteld. Voor de activiteiten die experimenteel van aard zijn dient een milieukader te worden weergegeven. In tegenstelling tot de startnotitie adviseert de Commissie voor de bestaande toestand de actuele situatie te hanteren. Voor de uitwerking van het MER kan zoveel mogelijk worden aangesloten bij het Basisdocument Milieu 1997.

Tijdens de toetsing constateerde de Commissie dat essentiƫle informatie in het MER ontbreekt. Een aanvulling geeft de informatie waarvan de Commissie in haar beoordeling over het MER concludeerde dat deze ten onrechte ontbrak:

 • het in beeld brengen van het meest milieuvriendelijk alternatief vanuit een passieve of actieve benadering;
 • onderbouwing van de milieueffecten geluid, geur, water en energie;
 • onduidelijkheden ten aanzien van Tweesporenland en de ecologische hoofdstructuur.
 • In haar advies geeft de Commissie verder aanbevelingen voor de inhoud van het evaluatieprogramma en het inzichtelijk maken van mitigerende maatregelen ten behoeve van geluid, lichthinder en verwaaiing bij de verdere besluitvorming.

  In juli 2000 is de revisievergunning afgegeven.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ir. Jan Willem Assink
  dr. ir. Hendrik Harssema
  ing. Ruud Jansen
  ing. Kicken
  dr. ir. Bram Klapwijk

  Voorzitter: dr. Dick Tommel
  Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  NV VAM

  Bevoegd gezag
  Drenthe

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Drenthe


  Categorieƫn Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

  Bijgewerkt op: 11 feb 2008