Terugblik Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Agenda | 27 september 2018

Op dinsdagmiddag 25 september organiseerde de Commissie m.e.r. een tweede kennissessie over omgevingsvisies en m.e.r. De sessie werd bijgewoond door medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en m.e.r.-adviesbureaus. 

Pilots Omgevingswet en milieueffectrapportage
De afgelopen twee jaar heeft de Commissie pilots Omgevingswet en m.e.r. uitgevoerd, waaronder ook een aantal pilots gericht op omgevingsvisies. Tijdens de bijeenkomst lichte de Commissie haar praktijkervaringen met deze pilots toe. 

Concreet maken van ambities en aanbrengen van focus
Een belangrijke les uit de pilots is dat milieueffectrapportage kan helpen bij het concreet maken van verschillende ambities uit de visie en bij het aanbrengen van focus. Risico van de brede benadering van het ruimtelijk beleid onder de Omgevingswet is namelijk dat dit leidt tot globale visies zonder duidelijke focus en richting. Door bijvoorbeeld te verkennen welke opties er zijn om de ambitie op het gebied van energietransitie te realiseren en tegelijkertijd te verkennen wat voor gevolgen deze opties hebben voor bijvoorbeeld landschap, natuur en leefomgeving, kan deze ambitie verder aangescherpt worden. Ook kan worden bekeken welke mogelijkheden er zijn door verschillende ambities, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, gezonde leefomgeving te combineren.

Hoe ga je om met een planhorizon in 2050?
De omgevingsvisie kan ook richting geven aan de uitwerking van plannen, programma’s en concrete projecten. Naast het concreet maken van ambities en doelen werd ook stilgestaan bij de uitwerking van de referentiesituatie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een planhorizon in het jaar 2050?

Alternatieven formuleren
Denk aan alternatieven waarin verschillende vormen van sturing worden onderzocht. Met daarbij vragen of er harde randvoorwaarden of zachte streefwaarden moeten worden gesteld. Of ontwikkelingen centraal moeten worden gestuurd of samenwerking op decentraal niveau moet worden gefaciliteerd. Hoe onderzoek je milieueffecten van deze alternatieven? Welk detailniveau past daarbij en kunnen onderzoeken worden doorgeschoven naar de uitvoering, bijvoorbeeld door de invoering van een monitoringsprogramma?

Zelf aan de slag
Vervolgens gingen deelnemers aan de slag met hun eigen praktijksituatie. In kleine groepjes werd gediscussieerd over de nieuwe aanpak van milieueffectrapporten bij omgevingsvisies op gemeentelijk en provinciaal niveau. Tijdens deze gesprekken kwamen onderwerpen als participatie, focus op de hoofdopgaven, vertalen van ambities naar doelen en alternatieven en beschrijven van milieueffecten naar voren. Vanuit de deelnemers en de Commissie werd gereflecteerd op de opdrachten en werden onderling ervaringen uitgewisseld.

Tot slot presenteerde de projectleider van het plan-MER Omgevingsvisie Utrecht, de aanpak van het milieueffectrapport en de provinciale Omgevingsvisie. Hij ging daarbij in op hun ervaring met participatie, de nieuwe aanpak van m.e.r. en de interactieve tools die zij daarbij gaan inzetten.
 Kennissessie omgevingsvisie en m.e.r. 25 september

Presentatie Commissie m.e.r.
Presentatie Provincie Utrecht
Meer informatie over de resultaten en ervaringen uit de pilots m.e.r. en Omgevingswet

Op 6 en 20 november 2018 organiseert de Commissie opnieuw twee kennissessies.
6 november Omgevingsplan en m.e.r.
20 november Omgevingsvisie en m.e.r.