Kennissessie omgevingsplannen en milieueffectrapportage

Agenda | 13 juni 2018

Op dinsdag 29 mei organiseerde de Commissie m.e.r. een eerste kennissessie over omgevingsplannen en milieueffectrapportage. Deelnemers aan deze sessie waren gemeenten, provincies en omgevingsdiensten die al aan de slag willen met de Omgevingswet.

Na een korte introductie van het nieuwe wettelijke kader gingen de deelnemers zelf aan de slag met een casus. Opgave daarbij was een milieueffectrapport op te stellen in de geest van de Omgevingswet. De verschillende stappen die in een m.e.r.-procedure worden doorlopen vormden daarbij de opgaven. De stappen die werden doorlopen waren:

  • opstellen referentiesituatie
  • uitwerken alternatieven
  • uitvoeren effectenonderzoek
  • evaluatie van het milieueffectrapport

Deze stappen blijven van belang in het milieueffectrapport, maar worden onder de Omgevingswet anders ingevuld. Het wettelijke kader voor m.e.r. verandert niet, maar de uitwerking van het milieueffectrapport wel.

Aan de hand van ervaringen met de m.e.r.-pilotprojecten Binckhorst Den Haag, Haven-Stad Amsterdam en Bestemmingsplan buitengebied Boekel werd een reflectie gegeven op de oplossingen en vragen van de deelnemers. Daarbij is de les vanuit de pilots dat milieueffectrapportage ook goed kan worden ingezet bij het opstellen van omgevingsplannen onder de Omgevingswet.

Alfons Finkers van de gemeente Den Haag ging tot slot in op de ervaringen met de m.e.r.-pilot Binckhorst. Daarbij ging hij in op de ervaringen met het Omgevingseffectrapport (OER) Binckhorst en werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie. De conclusie is dat de nieuwe werkwijze en de verschillende rollen die de overheid heeft, eerder vraagt om meer en andere regels,  dan om minder regels. De nieuwe werkwijze vraagt een cultuuromslag binnen gemeenten. Door de integratie van beleid moeten verschillende afdelingen met elkaar samenwerken en dat vraagt om meer afstemming.

Op 18 september 2018 organiseren we een nieuwe kennissessie. Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten kunnen zich daar nu al voor inschrijven.

Voor vragen kunt u altijd met ons contact opnemen.

Presentatie Commissie m.e.r.
Presentatie Gemeente Den Haag