Wet

Nieuwsbericht | 8 december 2019

Planning Omgevingswet 
De minister van Wonen en milieu houdt vooralsnog vast aan inwerkingtreding per 1 januari 2021. Ondertussen loopt de behandeling van de invoeringswetgeving bij de Eerste Kamer die (onder andere door de gewijzigde samenstelling, maar ook door de vertraging van het digitale stelsel) kritisch is.
De Commissie m.e.r. is uitgenodigd voor een rondetafelgesprek op 11 december over de Omgevingswet dat vooral gaat over de vraag of de planning op schema ligt en welke problemen zich voordoen.

Regelgeving als gevolg van vernietiging van het PAS 
Onlangs is de zogenoemde Spoedwet aanpak stikstof (35 347) gepubliceerd. Het wetsvoorstel voorziet in de volgende aanvullende instrumenten voor de stikstof aanpak:

  • De mogelijkheid op te nemen voor een bij ministeriële regeling in te stellen drempelwaarde of een stikstofregistratiesysteem voor nader te omschrijven categorieën van projecten en andere handelingen.
  • Een grondslag op te nemen voor regels te stellen bij ministeriële regeling om de stikstofuitstoot door de veehouderij via het veevoerspoor aanmerkelijk terug te dringen.
  • Te voorzien in versnelde procedures op grond van de Crisis- en herstelwet ten aanzien van besluiten die noodzakelijk zijn voor bescherming, verbetering en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden.

Verder voorziet het wetsvoorstel in het vervallen van de vergunningplicht voor activiteiten met niet-significante effecten voor Natura 2000-gebieden. 

Daarnaast heeft het kabinet de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd om voorlichting te geven over de instelling van een drempelwaarde voor geringe stikstofdeposities. De Raad bleek kritisch en stelde dat, ‘om een drempelwaarde verdedigbaar te laten zijn, (..) (veel) meer maatregelen getroffen moeten worden dan alleen maatregelen die de cumulatieve stikstofdepositie van vrijgestelde maatregelen compenseren.’ Het moet gaan om gebiedsgericht uitgewerkte maatregelen waarvoor een ecologische onderbouwing nodig is. Ook stelt de Raad dat het pakket ‘geloofwaardig en effectief’ moet zijn.
Ook zijn nieuwe beleidsregels van de provincies gepubliceerd over intern en extern salderen. Onderdeel hiervan is dat bij extern salderen met een vergunning 30% van de ruimte van die vergunning wordt ‘afgeroomd’. Deze beleidsregels worden op korte termijn ook weer aangepast als gevolg van recent overleg tussen provincies en minister. Er kan nog niet extern worden gesaldeerd met veehouderijen. Daarvoor is nog een besluit van het kabinet nodig over de productierechten bij extern salderen. Tot slot is er ook een Handreiking ADC-toets gepubliceerd.

Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) 
In dit wijzigingsbesluit staat een nieuw artikel 3 van het Besluit m.e.r. waarin de figuur van plan-m.e.r.-beoordeling wordt geïntroduceerd. Door het wegvallen van het PAS ontstaat voor plannen waarvoor een passende beoordeling moet worden opgesteld, automatisch een plan-m.e.r.-plicht. Van dat automatisme wil men af. Met een plan-m.e.r.-beoordeling hoeft alleen te worden beoordeeld of een plan-MER noodzakelijk is. De verwachting is dat uit die beoordeling niet snel volgt dat een plan-MER moet worden opgesteld.

Publicatie van wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van IenW en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019), 35 319
Onderdeel van dit wetsvoorstel is een wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Als gevolg van de implementatie van de wijzigingsrichtlijn in 2017 moet ook voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling voorafgaand aan het indienen van een vergunningaanvraag een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Dit was niet de bedoeling. In plaats daarvan ziet men liever dat de m.e.r.-beoordeling tegelijk met de indiening van de vergunningaanvraag kan worden gestart. Met dit wetsvoorstel wordt deze situatie ongedaan gemaakt. Dit betekent dat de vormvrije m.e.r.-beoordeling tegelijk met de behandeling van de vergunningaanvraag zal plaatsvinden. GroenLinks heeft aangegeven hierover vragen te stellen aan de minister.