Tariefstelling blijkt drempel om advies aan te vragen

Nieuwsbericht | 15 februari 2018

De invoering van tarieven bij de Commissie m.e.r. is één van de oorzaken van minder adviesaanvragen, blijkt uit de Evaluatie Tariefwet Commissie m.e.r. Het is een barrière voor kleinere gemeenten om advies aan te vragen. Ook de kwaliteit van milieueffectrapporten neemt af. De minister ziet echter geen aanleiding om de tariefstelling aan te passen. Zij wil wel met de Commissie in gesprek over het borgen van de kennisontwikkeling en -verspreiding.
 
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft de Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r. aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek was de invoering van kostendekkende tarieven voor advisering door de Commissie in 2014 en de invloed hiervan op de omvang en de kwaliteit van de advisering. Ook de Commissie heeft haar reactie gegeven op de evaluatie.

Rapport evaluatie tarievenwet Commissie m.e.r.
Brief van de minister aan de Tweede Kamer
Brief Commissie m.e.r. aan de minister
 
Heeft de tariefstelling invloed op het aantal adviesaanvragen? 
Het aantal uitgebrachte adviezen liep terug van 265 adviezen in 2010 naar 152 adviezen in 2016. Het onderzoekt concludeert dat de tariefstelling in combinatie met de economische crisis en aanpassingen in de wetgeving heeft geleid tot minder adviesaanvragen met name bij kleinere gemeenten. De Commissie herkent uit haar dagelijkse praktijk dat de tariefstelling met name voor kleinere gemeenten een barrière is. Waar Berenschot concludeert dat het effect van de Omgevingswet nog onzeker is, ziet de Commissie concrete redenen waarom de Omgevingswet gaat leiden tot minder adviesaanvragen.

Heeft de tariefstelling invloed op de kwaliteit van milieueffectrapporten? 
Het onderzoek geeft aan dat er duidelijke signalen zijn dat de kwaliteit van het milieueffectrapport en van de m.e.r.-procedure afneemt, met name bij kleinere gemeenten en adviesbureaus.
De Commissie m.e.r. onderschrijft dit beeld. Zij constateert dat deze ontwikkeling op gespannen voet staat met het vereiste van de herziene EU-richtlijn voor project-m.e.r. die vraagt om meer waarborgen voor de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Heeft de tariefstelling invloed op de bedrijfsvoering van de Commissie? 
Het onderzoek constateert dat de kennis en expertise van het secretariaat cruciaal is voor het functioneren van de Commissie. Of daar voldoende kritische massa voor overblijft, is volgens het onderzoek een punt van aandacht. In combinatie met de teruglopende expertise bij gemeenten en adviesbureaus vraagt de borging van kwaliteit naar de mening van de Commissie directe actie.

Wat vindt de minister? 
De minister ziet op dit moment geen aanleiding om de tariefstelling aan te passen. Zij wil wel met de Commissie in gesprek over het borgen van de kennisontwikkeling en -verspreiding.