Discussie in Eerste Kamer over tariefstelling Commissie m.e.r.

Nieuwsbericht | 15 mei 2018

Eind maart gaven de fracties van de PvdA en Groen Links blijk van hun zorg over de toegankelijkheid van de advisering door de Commissie m.e.r. voor gemeenten. Uit de evaluatie door bureau Berenschot blijkt dat de in 2014 ingevoerde kostendekkende tarieven een barrière zijn voor met name kleinere gemeenten. In haar antwoord op de gestelde vragen herhaalt de minister van IenW dat zij op dit moment geen aanleiding ziet om de tariefstelling aan te passen.

Beantwoording vragen evaluatie tarievenwet Commissie m.e.r.

Rapport evaluatie tarievenwet Commissie m.e.r.
Brief van de minister aan de Tweede Kamer
Brief Commissie m.e.r. aan de minister