Hoe neem je sociale effecten mee in milieueffectrapportage?

Nieuwsbericht | 23 maart 2021

Milieueffectrapportage gaat in veel landen over meer dan alleen milieu. Als de milieueffecten in beeld worden gebracht, wordt vaak ook direct naar de sociale effecten gekeken. Een gecombineerd sociaal en milieueffectrapport is daar heel gebruikelijk.

Bij sociale effecten gaat het bijvoorbeeld om de gevolgen voor de sociale cohesie, sociale veiligheid, toegankelijkheid, gevarieerdheid, betaalbaarheid van publieke ruimten en voorzieningen, en de gevolgen voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en zieken.

In Nederland wordt nog beperkt naar sociale effecten gekeken. Het gaat dan meestal om sociale effecten gerelateerd aan volksgezondheid en de beleving van de leefomgeving.
Door breder te kijken en ook de sociale effecten in beeld te brengen krijgen bestuurders en belanghebbenden een meer omvattend en completer beeld van alle gevolgen van plannen en projecten. Bovendien kan het kennis opleveren om een plan of project nog beter te maken en het kan zorgen voor een breder gedragen besluit. 

Steeds meer gemeenten en provincies ontwikkelen beleid op het sociale domein en willen hierbij ook de sociale effecten meenemen. De Commissie krijgt ook vaker het verzoek om sociale effecten mee te nemen in haar advisering. Deze trend past in de geest van de Omgevingswet waarbij gemeenten en provincies breed en integraal naar de omgeving kijken. 

De handreiking Sociale effecten in milieueffectrapportage is bedoeld als inspiratiebron voor bevoegd gezagen en adviesbureaus die sociale effecten willen meenemen in milieueffectrapportage. De handreiking gaat in op:

  • Wat zijn sociale effecten?
  • Waarom wil je sociale effecten in beeld brengen?
  • Wanneer onderzoek je sociale effecten?
  • Hoe krijg je zicht op sociale effecten?
  • Welke stappen moet je doorlopen?