Schaarse ruimte en hoge ambities vragen om sturing en keuzes van het Rijk

Nieuwsbericht | 11 september 2020

Sturing en keuzes van het Rijk zijn nodig om de leefomgevingskwaliteit te behouden en tegelijkertijd ambities te kunnen realiseren. Dat zegt de Commissie in haar advies over het aangepaste milieueffectrapport bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 
De ruimtevraag is groot, de beschikbare ruimte schaars. De leefomgevingskwaliteit in stad en platteland komt daardoor verder onder druk te staan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg de Commissie het aangepaste milieueffectrapport te toetsen.

Vooruitlopend op de Omgevingswet stelt de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op met de langetermijnvisie en strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving van Nederland.

Het Rijk heeft ambitieuze doelen op vrijwel alle onderdelen van de fysieke leefomgeving, zoals energieopwekking, landbouw en binnenstedelijk bouwen. De leefomgeving heeft daarmee een centrale rol in de NOVI en in het aangepaste milieueffectrapport.

Tegelijkertijd is de beschikbare ruimte zeer beperkt in Nederland, waardoor het noodzakelijk is om gebruik te veranderen, te intensiveren en te combineren, blijkt uit het aangepaste rapport. Het maken van keuzes op landelijk niveau is daarbij onvermijdelijk. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de veeteelt, slim binnenstedelijk bouwen met behoud van leefkwaliteit maar ook aan de grote inspanningen die nodig zijn voor natuurbehoud, zegt de Commissie.

Alleen op die manier is de leefomgevingskwaliteit voor de lange termijn geborgd en zijn de ambities zoveel mogelijk te realiseren. Met voorwaarden en maatregelen kan het Rijk ervoor zorgen dat wat waardevol en kwetsbaar is wordt beschermd. De Commissie adviseert het Rijk om in de NOVI te motiveren hoe met de ruimtevraag, de voorwaarden en de nodige maatregelen wordt omgegaan.