Rijksdoelen leefomgeving uit NOVI ambitieus, keuzes noodzakelijk

Persbericht | 15 november 2019

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan te passen. Het rapport moet duidelijker maken hoe de verschillende rijksdoelen voor de leefomgeving met elkaar verenigbaar zijn, gezien de beperkte ruimte in Nederland. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vroeg de Commissie het milieueffectrapport te toetsen.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet stelt de minister van BZK een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op. In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie met de strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving. Deze keuzes worden uitgewerkt in een groot aantal andere visies en programma’s, zoals het Delta-programma, het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën en de Milieuvisie.

Het belang van de leefomgeving heeft een centrale rol in de NOVI. Tegelijkertijd is de ruimtedruk in Nederland zeer groot. Niet alles kan en dan zijn keuzes noodzakelijk.

Het Rijk kiest in de NOVI voor ambitieuze doelen: Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland, Sterke en ge-zonde steden en regio’s en Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Deze doelen botsen soms onderling. Zo geeft de NOVI aan dat de rijksoverheid streeft naar een vrijwel emissieloze kringlooplandbouw en naar grondgebonden en natuurinclusieve landbouw. Dit kan onderling én met doelen voor natuur en landschap botsen.

De doelen vragen nu, op nationaal niveau, om nadere uitwerking om te bepalen of én hoe deze doelen samen passen in Nederland. De informatie in het milieueffectrapport is daarvoor nog onvoldoende concreet. Slimme combinaties van functies zijn nodig voor het halen van doelen, maar zijn nog niet genoeg onderzocht. De Commissie adviseert het rapport hierop aan te passen en daarna pas te besluiten over de NOVI.