Onzeker of nieuw luchthavenverkeersbesluit Schiphol is vast te stellen

Persbericht | 21 april 2021

In het milieueffectrapport voor het nieuwe luchthavenverkeersbesluit van Schiphol zit een aantal tekortkomingen, concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het gaat met name om de uitstoot van stikstof en CO2 en om de geluidbelasting. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de manier waarop Schiphol sinds 2010 wordt gebruikt, formeel vastleggen en daarvoor het luchthavenverkeersbesluit wijzigen. Die wijziging, ook wel nieuw normen- en handhavingsstelsel, houdt in dat de handhavingspunten voor geluid rond Schiphol verdwijnen en dat de gebruiksvolgorde van de start- en landingsbanen wordt vastgelegd. Ook wordt het aantal vluchten beperkt tot maximaal 500.000, waarvan 29.000 tijdens de nacht. Voordat de minister een besluit neemt over de wijziging, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport vergelijkt de effecten van de nieuwe situatie met die van de oude. De verschillen zijn in detail en met uitgebreide tabellen en kaarten toegelicht, maar daarbij zijn niet de goede vergelijkingen gemaakt. De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten, is volgens de Commissie overschat. Een betere inschatting moet duidelijk maken hoeveel vluchten te vergunnen zijn binnen de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn aanvullende maatregelen nodig om 500.000 vluchten mogelijk te maken.

Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de afgelopen jaren niet goed meegenomen in de vergelijking, zoals wijzigingen in vliegprocedures en vliegroutes en het geleidelijk stiller worden van vliegtuigen. Die zijn wel meegenomen in de berekeningen voor de nieuwe situatie, maar niet in die voor de oude. Hierdoor is onduidelijk welk deel van de beschreven gevolgen alleen aan de stelselwijziging is toe te schrijven. Hierover moet uitsluitsel komen, vindt de Commissie, omdat dit van invloed kan zijn op de besluiten die worden genomen.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen.