Onderbouwing berekening stikstofuitstoot onduidelijk aansluiting A15 op A12 Arnhem-Nijmegen

Nieuwsbericht | 22 januari 2021

Op 20 januari 2021 oordeelde de Raad van State dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat onvoldoende heeft gemotiveerd dat het tracébesluit over de A15/A12 geen nadelige gevolgen heeft voor de omliggende Natura 2000-gebieden. De minister wil de files in de regio Arnhem-Nijmegen aanpakken en de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer verbeteren. Hiervoor wil zij de A15 doortrekken en laten aansluiten op de A12. Ook worden beide snelwegen verbreed.

Bij het berekenen van de stikstofuitstoot op beschermde natuurgebieden heeft de minister gebruikgemaakt van het rekenmodel SRM2 in de AERIUS Calculator. De AERIUS Calculator is het programma dat overheden gebruiken bij onder meer tracébesluiten. Het SRM2-rekenmodel in dit programma gaat uit van een zogenoemde afkap voor verkeer. Hierbij wordt stikstofuitstoot van verkeer dat terechtkomt op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meegenomen in de berekeningen. Dit wijkt af van de berekeningen die de AERIUS Calculator maakt voor andere bronnen van stikstofuitstoot, zoals veehouderijen of scheepvaart. Daarbij wordt zo’n afkap niet gebruikt en kan op veel grotere afstanden worden berekend waar stikstof terechtkomt.

De rechter vindt dat de minister geen goede verklaring geeft voor dit verschil en niet goed genoeg motiveert dat uit de berekeningen die met dit SRM2-model zijn gemaakt volledig, precies en definitief kan worden geconcludeerd dat het Tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende Natura 2000-gebieden. Europese natuurwetgeving vereist wel die mate van volledigheid en duidelijkheid.

Tegen het Tracébesluit zijn 44 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Het merendeel van de bezwaarmakers zijn bewoners en bedrijven die in de buurt van de snelwegen wonen of gevestigd zijn. De Commissie m.e.r. heeft in 2011 geadviseerd over het milieueffectrapport. Het rapport is geactualiseerd en ook naar aanleiding van de PAS-uitspraak aangevuld. De minister vroeg niet opnieuw advies aan de Commissie.

Naar de uitspraak