Milieueffectrapportage kan regionale energiestrategie├źn ondersteunen

Persbericht | 28 oktober 2019

Door de opstelling van regionale energiestrategieën (RES) te ondersteunen met milieueffectrapportage, kunnen regio’s zoveel als mogelijk de voordelen daarvan benutten. Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NPRES) heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de mogelijkheden om dit instrument in te zetten voor de opstelling van een RES.

Het Klimaatakkoord beoogt de CO2-uitstoot in Nederland te halveren: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. In een RES werken provincies, gemeenten en waterschappen uit hoe ze dit op regionaal niveau willen aanpakken. Dit doen ze samen met betrokken partijen in de regio. Er zijn 30 van zulke RES-regio’s. Het zijn samenwerkingsverbanden die de keuzes voor warmtebronnen, voor energie-infrastructuur (denk aan infrastructuuroplossingen en warmtenetten) en voor duurzame energieopwekking (windturbines, zonnevelden, biomassa etc.) op een rij zetten. In de RES geven zij aan welke bijdrage zij kunnen en willen leveren.

Door vroegtijdig een milieueffectrapport voor een RES op te stellen, kunnen regio’s zoveel mogelijk de voordelen daarvan benutten en kan de besluitvorming over een regionale energiestrategie optimaal met milieu-informatie onderbouwd worden. Maatschappelijk onaanvaardbare milieueffecten worden met behulp van een milieueffectrapport tijdig onderkend. Het advies van de Commissie m.e.r. geeft handvatten voor de opstelling van een dergelijk rapport.

De komende tijd zullen regio’s ervaring gaan opdoen met milieueffectrapportage voor RES. Het NPRES en de Commissie zullen deze ervaringen delen via hun website en kennisbijeenkomsten, en waar nodig ondersteuning bieden.