Follow up ‘Evaluatie tariefstelling Commissie me.r.’

Nieuwsbericht | 8 november 2018

Sinds 2014 gelden kostendekkende tarieven voor de adviezen van de Commissie m.e.r. De in 2017 uitgevoerde evaluatie gaf aan dat de tariefstelling, zeker voor kleinere gemeenten, een barrière is om advies te vragen aan de Commissie.

Enkele fracties in de Eerste Kamer spraken recent hun zorg uit over de consequenties voor de kwaliteit van milieueffectrapporten. De minister heeft toegezegd hier onderzoek naar te gaan uitvoeren.

Verslag van een nader schriftelijk overleg, 31 oktober 2018, Kamerstuk 29 383