Eerste Kamer vraagt aandacht voor milieueffectrapportages bij omgevingsvisies en -plannen

Nieuwsbericht | 27 maart 2023

Op 14 maart is in de Eerste Kamer met ruime meerderheid motie Kluit c.s aangenomen. Deze motie verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat, voor zover relevant voor 1 januari 2024, alle gemeenten een milieueffectrapportage maken voor de omgevingsvisies- en/of het omgevingsplan. 

De Commissie herkent het beeld dat lang niet bij alle omgevingsvisies en -plannen een milieueffectrapport gemaakt is, terwijl dat in veel gevallen al wel verplicht was. 

Het vaststellen van een gemeentelijke omgevingsvisie en omgevingsplan mét een milieueffectrapport is niet alleen juridisch van belang. Het levert vooral een goed beeld op van de impact van die plannen op de leefomgeving. In een MER komen de mogelijkheden in beeld om negatieve milieugevolgen te beperken. En: wat zijn de bijdragen aan de grote opgaven waar gemeenten voor staan, bijvoorbeeld: duurzame energie, het gezond maken van de natuur en een betere luchtkwaliteit. Milieueffectrapporten leveren zo een belangrijke bijdrage aan de zorgvuldige totstandkoming van de gemeentelijke visies en -plannen. Kortom, het is goed dat de regering alle gemeenten ertoe beweegt voor hun kaderstellende visies en plannen een milieueffectrapport te maken. 

Heeft u als gemeente of provincie vragen over de wijze waarop een milieueffectrapport opgesteld kan worden bij omgevingsvisies of -plannen? Neem dan contact met op met het secretariaat van de Commissie m.e.r.

Klik hier voor de motie zelf.