De bodem is veel meer dan verontreiniging

Nieuwsbericht | 23 augustus 2021

Milieueffectrapporten worden steeds breder en kennen vaker een integrale aanpak. Dit geldt voor allerlei thema’s zoals gezondheid, natuur, water, energie en klimaat. Ook voor het thema bodem en ondergrond is een stap naar een meer integrale aanpak nodig. Op dit moment wordt in de rapporten vooral nog naar de chemische bodemkwaliteit gekeken. Het is tijd voor verandering.

Vaak wordt voor grote ruimtelijke ontwikkelingen een milieueffectrapport opgesteld. Hierin worden alle gevolgen van het plan of project op de omgeving onderzocht en beoordeeld. Het rapport stelt de besluitvormers in staat een weloverwogen keuze te maken, waarbij ook het milieu een volwaardige plek heeft. Het biedt bovendien de kans om alternatieven op basis van milieueffecten met elkaar te vergelijken. Van oudsher is in het milieueffect-rapport vooral aandacht voor ‘grijze milieuaspecten’, waaronder de chemische bodem-kwaliteit. Maar de bodem is zoveel meer dan alleen verontreinigingen.

De bodem en ondergrond vormen letterlijk en figuurlijk dé basis van de fysieke leefomgeving. Het is daarom belangrijk om deze integraal te betrekken en te beoordelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bodembiodiversiteit, bodemfysica, bodemkwaliteit en ondergronds ruimtegebruik verdienen ook een volwaardige plek in het milieueffectrapport. Door deze bodemaspecten mee te nemen in een effectbeoordeling, worden de effecten van plannen en projecten op de bodem als geheel en op de ecosysteemdiensten die de bodem levert zichtbaarder. Zo kunnen de kwaliteiten van de bodem beter beschermd én benut worden.

Lees het hele artikel dat in augustus 2021 in het tijdschrift Bodem is verschenen.