Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Persbericht | 4 december 2017

Beschrijf verdergaande maatregelen om waterkwaliteitsdoelen op termijn te kunnen halen


De Europese Nitraatrichtlijn moet de waterkwaliteit beschermen en verbeteren door o.a. te voorkomen dat mest(stoffen) het grond- en oppervlaktewater verontreinigen. 
Het milieueffectrapport laat zien dat het actieprogramma niet in alle gebieden leidt tot het op tijd halen van de milieudoelen. Het kan jaren duren voordat maatregelen effect hebben. Daarom adviseert de Commissie te onderzoeken of met meer ingrijpende maatregelen de doelen wel op tijd worden gehaald. 
 

Het plan

De Europese Nitraatrichtlijn heeft als doel de waterkwaliteit te beschermen en verbeteren door onder meer te voorkomen dat mest(stoffen) het grond- en oppervlaktewater verontreinigen. De waterkwaliteit moet voldoende zijn voor bijvoorbeeld drink-, zwem- en recreatiewater en een goed waterecosysteem.

Om dit voor elkaar te krijgen stelt het Rijk elke vier jaar een actieprogramma vast. Het zesde actieprogramma voor de periode 2018-2022 vormt de basis voor het behoud van de bestaande Europese toestemming om af te wijken van de gebruiksnorm van 170 kilogram per hectare voor stikstof uit dierlijke mest, de zogenoemde derogatie. 

Voordat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besluiten over het actieprogramma, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers en de staatssecretaris hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies

Het actieprogramma en het milieueffectrapport bouwen voort op de eerdere actieprogramma’s. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is tot begin deze eeuw verbeterd, maar stagneert nu. De maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit te behouden worden met elk nieuw actieprogramma gedetailleerder en complexer. Dit komt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid niet ten goede. Uit het rapport blijkt dat de aanpak van het actieprogramma niet in alle gebieden leidt tot het op tijd halen van de milieudoelen. Het kan jaren duren voordat maatregelen effect hebben. Daarom adviseert de Commissie te onderzoeken of met meer ingrijpende maatregelen de doelen op tijd kunnen worden gehaald. Dit staat niet op zichzelf.

Het actieprogramma heeft namelijk ook raakvlakken met de hoge ammoniakdepositie en het verlies aan biodiversiteit in het buitengebied. De Commissie pleit ervoor om de raakvlakken van deze dossiers te onderzoeken in een langetermijnvisie op de landbouw. Zo kan worden bekeken hoe de verschillende dossiers elkaar kunnen versterken en leiden tot een toekomstbestendige landbouwsector.

Persbericht

Advies van de Commissie m.e.r.

Projectinformatie