Ambities Structuurvisie Ondergrond aangepast

Persbericht | 13 juli 2017

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Ondergrond (Strong) opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport voldoende informatie bevat. Reden hiervoor is dat de ambities zijn bijgesteld waarmee Strong vooral een beleidsvoorbereidende en signalerende functie krijgt. De concrete uitwerking van het beleid voor de ondergrond zal in (vervolg-)besluitvorming worden opgepakt. Onderzoek naar de concrete milieueffecten is daar onderdeel van en wordt, indien verplicht, in een milieueffectrapport uitgewerkt.

Het plan
De (ontwerp) Structuurvisie Ondergrond (Strong) legt het beheer van nationale belangen in de ondergrond vast. Het gaat om de drinkwatervoorzieningen en mijnbouwactiviteiten zoals olie- en gaswinning, gebruik van aardwarmte en opslag in de ondergrond. De ministers van IenM en EZ besluiten over Strong. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Op 20 februari heeft de Commissie een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht over dit rapport. Zij concludeerde dat belangrijke milieu-informatie ontbrak om een besluit te kunnen nemen over Strong. De ministers hebben het rapport laten aanpassen en de Commissie gevraagd het te toetsen.

Het advies
Gezien de bijgestelde ambities van de Rijksoverheid voor het beleid voor de ondergrond, concludeert de Commissie dat het rapport nu voldoende informatie bevat. Doel van het rapport is nu het signaleren van knelpunten en risico’s van verschillende gebruiksfuncties in de ondergrond. Deze informatie kan door lagere overheden, provincies en gemeenten, worden meegenomen bij de ontwikkeling van beleid voor de ondergrond. De ordening van het gebruik van de ondergrond met betrekking tot grondwater moet op regionaal en lokaal niveau verder worden uitgewerkt in provinciale plannen. Bij vervolgbesluitvorming over activiteiten in de ondergrond moeten effecten op het milieu transparant en navolgbaar worden gepresenteerd. Indien (wettelijk) verplicht moet dit in een milieueffectrapport zo stellen de ministers.

De Commissie adviseert de wijziging van beleid expliciet op te nemen in de definitieve Strong. En daarbij ook aan te geven dat milieu-informatie betrokken moet worden bij de voorbereiding van besluiten over het gebruik van de ondergrond.

Persbericht

Advies

Projectinformatie