Advies over Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Persbericht | 9 juli 2018

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie vooral aandacht te geven aan het effect van de belangrijkste beleidskeuzen op de kwaliteit van de leefomgeving. Focus in het rapport op enkele milieu-indicatoren die daar doorslaggevend voor zijn.

De Nationale Omgevingsvisie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil in 2019 in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) haar strategische beleidskeuzes voor de lange termijn vastleggen voor de fysieke leefomgeving. In haar brief aan de Tweede Kamer van 13 april jl. heeft de minister voor de NOVI vier prioriteiten aangegeven:

  • realiseren van een duurzaam economisch groeipotentieel
  • ruimte voor de klimaat- en energietransitie
  • sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s
  • een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

Voordat de minister besluit over de NOVI worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies

Voor een zinvolle effectbeschrijving en een goede onderbouwing van keuzes zal in het
milieueffectrapport eerst duidelijk moeten worden welke concrete doelen met de NOVI
worden nagestreefd.
De Commissie adviseert om op basis van deze concrete doelen en effecten op de leefomgeving, de keuzes die in de NOVI gemaakt worden, goed te onderbouwen. Dit kan door inzicht te geven in de effecten van verschillende beleidsopties die ‘de reële hoeken van het speelveld’ beslaan. Het advies van de Commissie geeft voorbeelden van deze ‘hoeken van het speelveld’. Bijvoorbeeld het bieden van maximale waterveiligheid in de vorm van onder andere ingrijpende dijkversterking of maximaal ruimte bieden aan het water in de vorm van waterbergingscapaciteit en aangepast wonen. De bandbreedte in mogelijke effecten op de leefomgeving komt dan goed in beeld.

Ook pleit de Commissie voor focus in de effectbeschrijving door selectief te zijn. Focus
op enkele indicatoren die doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. In
veel gevallen zal een goed onderbouwd ‘expert judgement’ voldoende zijn. Daarmee
wordt de effectbeschrijving toegankelijk en wordt onnodig onderzoek voorkomen.