Onvoldoende onderbouwd dat groei Schiphol natuur niet aantast

Nieuwsbericht | 5 maart 2020

Onvoldoende onderbouwing dat groei Schiphol niet heeft geleid tot significante effecten op Natura 2000-gebieden

Dat concludeert het secretariaat van de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar antwoord op een vraag van het Adviescollege stikstofproblematiek. Het Adviescollege heeft dit meegenomen in haar recente advies over de Luchtvaartsector.

Lees de vraag van het college en het antwoord van het secretariaat


Aanvulling 4 maart 2020

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft op 4 maart een erratum bij het Advies Luchtvaartsector gepubliceerd. Het erratum bevat een onduidelijke passage. Hieronder gaat de Commissie daarop in.

  • De tekst kan zo gelezen worden dat aan de Commissie is gevraagd een uitspraak te doen over de groei van Schiphol na 2020. Dit is niet het geval.
  • De tekst kan zo gelezen worden dat de Commissie de consequenties van een toename van 500.000 vliegbewegingen naar 540.000 niet relevant zou vinden. Dit is niet het geval. De toename in vliegbewegingen tussen 2004 en nu (ca. 100.000) was groter dan de groei van 500.000 naar 540.000, die de minister nu mogelijk wil maken. Datzelfde geldt voor de stikstofemissie aangezien die recht evenredig is met het aantal vliegtuigbewegingen. Relatief gezien is het effect van 500K naar 540K kleiner, maar niet irrelevant.