Schakeldag

Agenda | 26 juni 2018

Op 26 juni organiseren Rijkswaterstaat en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de jaarlijkse Schakeldag. De Commissie m.e.r. is ook aanwezig met twee workshops:

  • Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage 
    Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie, hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

  • Alles over het milieueffectrapport
    Milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapport. Maar wat moet het rapport nu allemaal precies beschrijven en hoe gedetailleerd moet dat?  U hoort het in deze workshop.