Wat is milieugebruiksruimte?

Milieugebruiksruimte is de ruimte voor toekomstige ontwikkelingen in een plangebied, gelet op de milieueffecten en randvoorwaarden door bestaande en toekomstig zekere activiteiten. 
Een analyse van de milieugebruiksruimte geeft informatie over knelpunten (bijvoorbeeld geur, ammoniak en fijnstof) en kansen in het buitengebied. Als uit het milieueffectrapport blijkt dat er geen gebruiksruimte meer is, dan kan onderzocht worden of er nog ruimte gecreëerd kan worden. Ruimte creëren kan door bijvoorbeeld technische eisen te stellen aan bedrijven, extra natuurontwikkeling, activiteiten te zoneren of vergunningen van gestopte bedrijven in te trekken.