Waar vergelijk je de maximale effecten mee? Wat is de referentiesituatie?

De effecten van het worst case scenario worden in het milieueffectrapport vergeleken met de referentiesituatie. In een Passende beoordeling moeten de effecten worden bepaald ten opzichte van de huidige, feitelijke situatie. De referentiesituatie bestaat uit:

  • De huidige, feitelijke situatie:
    alle vergunde activiteiten die zijn gerealiseerd (of direct geactiveerd kunnen worden), uitgezonderd illegale activiteiten.
  • De toekomstig zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied:
    dit zijn bestemde en vergunde activiteiten die binnenkort ingevuld worden.
  • Generieke, planoverstijgende ontwikkelingen:
    dit zijn bijvoorbeeld normen die voortvloeien uit het Besluit Huisvesting (voor veehouderij) of het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.