Hoe bereken je de effecten van de maximale mogelijkheden?

Bij de berekening van de maximale mogelijkheden moeten eventuele wijzigings-bevoegdheden, uitwerkingsplichten en ontheffingsmogelijkheden die in het bestemmingsplan staan worden meegenomen.
Uitgangspunt is dat alle bestemde ruimte wordt ingevuld. Dus op elk perceel met een bepaalde bestemming (al of niet via een wijzigingsbevoegdheid) moet rekening worden gehouden met volledige benutting van die bestemde ruimte. Het milieueffectrapport maakt zo inzichtelijk waar problemen te verwachten zijn en dient daardoor als basis voor een discussie over knelpunten, locaties van knelpunten en alternatieven of maatregelen om de knelpunten zo nodig te voorkomen of te beperken.