Wanneer is sprake van plan-m.e.r.-plicht?

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan worden verschillende maatregelen genomen, zoals dijkversterking, rivierverruiming en reservering van gebieden voor waterberging. Als hiervoor een plan wordt opgesteld – bijvoorbeeld een omgevingsvisie, een omgevingsplan of een bestemmingsplan – kan er sprake zijn van plan-m.e.r.-plicht. Dat is het geval als:

  • Het plan kaderstellend is voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, zie de voorbeelden bij de vraag hierboven over project-m.e.r.-plicht.
  • Voor het plan een passende beoordeling nodig is, omdat er gevolgen voor Natura 2000-gebieden kunnen zijn.