Factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen

Provincies en gemeenten moeten in hun omgevingsvisies en omgevingsplannen specifiek aandacht besteden aan het realiseren van een gezonde leefomgeving. Het gaat dan niet alleen om het beperken van bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidhinder, maar ook om de inrichting van de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving nodigt immers uit tot bewegen, andere mensen ontmoeten en is prettig om in te wonen. Milieueffectrapportage biedt de inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing om te komen tot een vanuit gezondheidsoogpunt optimale inrichting van de leefomgeving.
Deze factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen gaat in op:
• De invloed van de leefomgeving op gezondheid
• Inventarisatie van kansen en knelpunten
• Uitwerken van alternatieven
• Beoordeling van alternatieven op bijdrage aan gezondheidsbescherming en -bevordering