Windenergie op land

Het Rijk heeft in 2014 elf gebieden aangewezen voor de ontwikkeling van grootschalige windparken (>100 MW) op land.

De provincies wijzen de komende jaren samen met de gemeenten kleinschaliger windparken aan. Hierover hebben IPO en het Rijk afspraken gemaakt, die zijn overgenomen in het nationaal energieakkoord.

Windenergie op zee

Het kabinet heeft drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee worden ontwikkeld: voor de kust van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Over eventuele windenergieparken binnen de 12-mijlszone moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Wet windenergie op zee sinds 1 juli 2015 van kracht

Windparken op zee mogen alleen gebouwd worden op locaties die zijn vastgelegd in het Kavelbesluit. Deze regelt waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Het kavelbesluit is als mer-beoordelingsplichtige activiteit toegevoegd aan categorie D22.2 in het Besluit mer De besluiten hierover zijn vastgelegd in een ‘Routekaart’.
Overzicht van alle aangewezen gebieden voor windenergie op zee (zomer 2015).