Opmerkelijk 
 

OpMERkelijk nr. 2 - 28 juni 2023

  • Jaarverslag 2022 gepubliceerd!
  • Advies windenergie: gebruik verschillende uitgangspunten
  • Nationaal Programma Landelijk Gebied moet aandacht besteden aan natuurinclusief land- en bodemgebruik
  • Drie alternatieven voor groei Rotterdam The Hague Airport
  • ROmagazine: Lacunes in het MER ‘weerspiegeling planpraktijk’
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Hornbach Rotterdam
  • Jurisprudentie: Tracébesluit ViA15
 
  JdH-20221124 Commissie MER 034_Foto Jelmer de Haas

Jaarverslag 2022 gepubliceerd!

Het jaarverslag 2022 van de Commissie m.e.r. is gepubliceerd! Een jaar waarin veel is gebeurd: Hans Mommaas trad toe als voorzitter, we brachten adviezen uit over projecten en plannen met veel impact op onze leefomgeving, richtten de Ecologische Autoriteit op én verlengde de samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor onze internationale tak. Alles lees je in het jaarverslag 2022.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  dsc_0197

Advies windenergie: gebruik verschillende uitgangspunten

De provincie Utrecht wil om de energiedoelen in 2030 te halen, een groter aandeel windenergie ten opzichte van de huidige plannen. De provincie onderzoekt daarom welke locaties in de provincie geschikt zijn voor plaatsing van windturbines.

 

Er ligt een goede onderzoeksopzet voor het milieueffectrapport, stelt de Commissie. Voor een compleet beeld van de milieugevolgen is het nodig om, naast het beoordelen van de potentiële windenergielocaties, ook de combinaties van windenergielocaties te onderzoeken. De Commissie adviseert daarbij steeds verschillende uitgangspunten te gebruiken, bijvoorbeeld zoveel mogelijk windenergie te concentreren of gebieden met veel natuurwaarde vermijden. Ook adviseert de Commissie te onderzoeken wat het effect is op landschap en cultureel erfgoed.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  landschap en water

Nationaal Programma Landelijk Gebied moet aandacht besteden aan natuurinclusief land- en bodemgebruik

De Commissie ziet dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor de lange termijn (2050) wordt opgesteld, over de bescherming van natuur, water en klimaat gaat én toekomstperspectief moet bieden voor de landbouw. Deze brede opgave voor de lange termijn moet goed in het milieueffectrapport terugkomen, zegt de Commissie in haar advies. De Commissie adviseert verder om veel aandacht te besteden aan natuurinclusief land- en bodemgebruik en aan de bescherming van de gezondheid van bewoners. Ook benadrukt de Commissie dat het belangrijk is om te kijken naar sociale en economische gevolgen van het beleid.

 

Het Rijk werkt het programma en het milieueffectrapport nu verder uit en verwacht dat ze in oktober van dit jaar klaar zijn.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_189644279

Drie alternatieven voor groei Rotterdam The Hague Airport

Het voorstel van de luchthaven is om drie alternatieven te onderzoeken: één alternatief met ruimte voor groei voor de luchthaven, één alternatief met beperkte ruimte en één zonder groei. De Commissie vindt het milieuonderzoek voor deze alternatieven belangrijk en adviseert om ze alle drie in het milieueffectrapport te onderzoeken. "Neem daarnaast ook alternatieven mee waarin verbetering van de leefomgeving centraal staat. Onderzoek wat de positieve milieugevolgen zijn van gelijkblijvende passagiersaantallen en krimp van het aantal vliegbewegingen. Zo worden de milieueffecten van de keuzes duidelijk", aldus de Commissie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  pexels-mabel-amber-141978

ROmagazine: Lacunes in het MER ‘weerspiegeling planpraktijk’

“In negen op de tien milieueffectrapporten (MER) die in 2021 werden opgeleverd, ontbreekt essentiële informatie waarmee de geschiktheid om ze te gebruiken als onderbouwing voor besluitvorming laag is. Dat stelde staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Onduidelijkheid rond de stikstofaanpak is mede oorzaak van de lacunes in de rapporten. Maar ook de complexer wordende planpraktijk speelt de milieueffectrapportage parten als deze plannen voor een deel openblijven.”, aldus ROmagazine.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 2 gerechtsgebouw

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Hornbach Rotterdam

Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan "Driemanssteeweg 15" vastgesteld. Het geldende bestemmingsplan "Charloisse Lagedijk" bevat een bedrijfsbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan laat een bouwmarkt toe met een maximaal bruto vloeroppervlak (bvo) van 10.500 m², een tuincentrum met een maximaal bvo van 4.600 m², een drive-in met een maximaal bvo van 5.300 m² en niet zelfstandige horeca met een maximaal bvo van 250 m², en bijbehorende parkeerplaatsen.

 

Appellanten stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordeling bij het bestemmingsplan niet voldoet. De gemeenteraad heeft zich in een nader stuk en op de zitting, en anders dan in de toelichting op het bestemmingsplan, op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Volgens de gemeenteraad is sprake van een zogeheten 'rood-voor-rood-project' en zullen de milieugevolgen van de oude situatie niet wezenlijk verschillen van de nieuwe situatie.


De Afdeling volgt de gemeenteraad hierin niet. Het betoog van de appelanten slaagt. De Afdeling vernietigt het bestemmingsplan.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 1 hamer en weegschaal

Jurisprudentie: Tracébesluit ViA15

Op 24 februari 2017 heeft de minister het tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) vastgesteld voor het wegenproject ViA15 (het TB2017). Dit project bestaat onder andere uit het verbreden van delen van de A12 en A15 en het doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen tot de nieuwe aansluiting op de A12 tussen Duiven en Zevenaar.

 

In deze uitspraak geeft de Afdeling een oordeel over de rekenafstand van 25 km voor de berekening van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Ook oordeelt ze over het gebruik van het rekenmodel SRM2+ voor depositieberekeningen voor wegverkeer.

 

De toepassing van AERIUS Calculator voor stikstofberekeningen voor plannen en projecten mag op dit moment worden begrensd tot een afstand van 25 kilometer van de emissiebron. Stikstofdeposities buiten 25 kilometer hoeven niet betrokken te worden in een voortoets of passende beoordeling van een plan of project.

Lees meer