Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwbrief OpMERkelijk nr. 3 - 30 mei 2017

 

  • Jaarverslag 2016
  • Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage
  • Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant
  • Wet implementatie herziening m.e.r.-richtlijn (Wihm) van kracht
  • Kroniek m.e.r.: regelgeving en jurisprudentie
  • 10 oktober: IenM-m.e.r.-dag. Vooraankondiging
  • 29 juni: Schakeldag
 
  Commissie milieueffectrapportage Utrecht

Jaarverslag 2016

De Commissie m.e.r. bracht in 2016 in Nederland iets meer adviezen uit dan in 2015. Participatie, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie waren de belangrijke thema’s. Het werk in het buitenland is eind 2016 zeer positief geëvalueerd. De Commissie biedt vaker ondersteuning bij m.e.r.-trajecten gekoppeld aan investeringen van bedrijven in ontwikkelingslanden.

Lees meer...

 
  koeien_bij_sloot_groot

Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage

In 2016 en 2017 werkt de Commissie m.e.r. aan een tiental pilotadviezen om alvast ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet. Omgevingsvisies en omgevingsplannen hebben een andere inhoud dan de huidige structuurvisies en bestemmingsplannen. Daarmee verandert ook de inhoud van milieueffectrapporten en de advisering van de Commissie. We experimenteren nu al met deze nieuwe manier van werken.

Lees meer...

 
  moerputten

Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant

Welke ambities en doelen heeft de provincie, wie doet wat en welke verschillende opties zijn er om de doelen te bereiken? Deze vragen moeten volgens de Commissie centraal staan in het milieueffectrapport voor de omgevingsvisie van de provincie. Zoek naar opties die elkaar versterken, zoals gezondheid en de aanleg van fietspaden en opties die strijdig met elkaar zijn, zoals gezondheid en veehouderij. Zo ontstaan verschillende alternatieven die helpen bij het maken van heldere keuzes en het realiseren van de doelen.

Lees meer...

 
  europese richtlijn

Wet implementatie herziening m.e.r.-richtlijn (Wihm) van kracht

Op 16 mei 2017 zijn de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet gewijzigd in verband met de implementatie van Europese richtlijnen voor m.e.r. Er worden meer eisen gesteld aan de m.e.r.-beoordelingsprocedure en de kwaliteit en de inhoud van het milieueffectrapport. Het Besluit m.e.r. wordt nog gewijzigd naar aanleiding van de richtlijn. Een praktijkhandreiking Passende scheiding van functies volgt nog.

Lees meer...

 
  kroniek jurisprudentie

Kroniek m.e.r.: regelgeving en jurisprudentie

Tussen februari 2014 en eind 2016 waren er de nodige ontwikkelingen rond m.e.r.-regelgeving en jurisprudentie. Zo is de wijziging van de M.e.r.-richtlijn gepubliceerd en heeft de Eerste Kamer met de implementatiewet voor deze richtlijn ingestemd. Het parlement heeft de Omgevingswet aangenomen en de uitvoeringsregelgeving is gepubliceerd. En niet onbelangrijk, de Wet tariefstelling Commissie m.e.r. Tot slot is er een grote hoeveelheid Europese, maar ook nationale jurisprudentie rond milieueffectrapportage bij gekomen. In deze kroniek worden alle ontwikkelingen besproken.

Lees meer...

 
  ienm dag

10 oktober: IenM-m.e.r.-dag. Vooraankondiging

Op 10 oktober a.s. vindt de tweejaarlijkse IenM-m.e.r.-dag plaats. Wat betekenen veranderingen in wetgeving voor de planvormings-praktijk en voor de inzet van het instrument m.e.r.? Wat is nodig om aan te sluiten bij de veranderende omgeving zodat m.e.r. haar meerwaarde blijft houden?

In juni is het programma rond en kunt u zich aanmelden. 

Lees meer...

 
  schakeldag

29 juni: Schakeldag

De Schakeldag van Rijkswaterstaat is het jaarlijkse moment voor medewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om zich te laten bijpraten en in gesprek te komen over alle actualiteiten rondom wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving. De Commissie m.e.r. verzorgt drie workshops: Pilots Omgevingsplannen en m.e.r., Milieueffectrapportage in de praktijk en Windturbines en bestemmingsplannen. 

Lees meer...