Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 - 21 september 2018

 

  • Films over pilots omgevingsplannen en m.e.r.
  • Digitaal interactief MER brengt gevolgen windturbines A16 goed in beeld
  • Helder beeld milieueffecten hoogwateraanpak in Grave
  • Energietransitie en milieueffectrapportage
  • 6 en 20 november: Kennissessies Omgevingsplan en omgevingsvisie en m.e.r. 
  • 4 oktober: Dag van de Omgevingswet
  • Vertrek directeur Commissie m.e.r. Veronica ten Holder
 
 

Films over pilots omgevingsplannen en m.e.r.

Sinds 2016 doet de Commissie m.e.r. in pilotprojecten ervaringen op met de werkwijze volgens de Omgevingswet. Omgevingsvisies en omgevingsplannen hebben een andere inhoud dan de bekende structuurvisies en bestemmingsplannen, en hebben daarmee ook invloed op de inhoud van milieueffectrapporten. De ervaringen en resultaten van pilots in Haven-Stad Amsterdam, De Binckhorst Den Haag en gemeente Rijssen-Holten zijn te zien in drie films.

Lees meer...

 
  windenergie

Digitaal interactief MER brengt gevolgen windturbines A16 goed in beeld

De provincie Noord-Brabant en enkele gemeenten willen windturbines langs de A16 mogelijk maken. Bijzonder is dat de provincie voor de besluitvorming daarover ook een digitaal interactief rapport heeft laten maken. De informatie is hierdoor, met name voor de minder ingevoerde lezer, beter toegankelijk en leesbaar dan in een meer traditioneel milieurapport. De lezer kan snel naar de informatie waarin deze is geïnteresseerd en ook het gewenste detailniveau opzoeken.

Lees meer...

 
  3249

Helder beeld milieueffecten hoogwateraanpak in Grave

Waterschap Aa en Maas en enkele gemeenten willen wateroverlast in Grave voorkomen. Met de aanleg van kades en een ruimtelijke reservering ontstaat een waterberging van 600.000 m³, voor het zeldzame geval dat de berging nodig is. De onderzochte milieueffecten hebben de keuzes tijdens de planvorming beïnvloed. Zo is overstroming niet toegestaan in de kwetsbare natuur- en landbouwgebieden.

Lees meer...

 
  energietransitie

Energietransitie en milieueffectrapportage

De Commissie heeft het afgelopen jaar meer nadruk gelegd op energietransitie in haar adviezen. Informatie over energie is ook niet meer weg te denken uit milieueffectrapportages over omgevingsvisies, omgevingsplannen en vergunningen voor windparken en grote industriële installaties. M.e.r. helpt ook in het overleg met belanghebbenden en bij het vinden van draagvlak voor maatregelen. Het komende jaar vindt de uitwerking van het klimaatakkoord plaats en de vertaling daarvan in regionale energie strategieën en ruimtelijke plannen. U zult in deze nieuwsbrief dan ook regelmatig meer lezen over energie en milieueffectrapportage.

Lees meer...

 
  algemeen of Participatie 3

Kennissessies Omgevingsplan en omgevingsvisie en m.e.r.

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

6 november: Omgevingsplan en m.e.r.

20 november: Omgevingsvisie en m.e.r.

Lees meer...

 
  omgevingswet

4 oktober: Dag van de Omgevingswet

De Commissie verzorgt samen met anderen op deze dag een sessie over m.e.r. in de Omgevingswet. De omgevingsvisie, het programma en omgevingsplan zijn straks kerninstrumenten van de Omgevingswet. In de meeste gevallen zijn deze plannen m.e.r.-plichtig, omdat een kaderstellend besluit wordt genomen. De samenhang tussen de verschillende instrumenten en de rol van m.e.r. komt in deze sessie aan de orde. Centraal staat de vraag wat onderzoek je wanneer en op welk detailniveau en hoe kan een systeem van monitoring en evaluatie een bijdrage leveren aan de onderbouwing van het beleid. 

Lees meer...

 
  Veronica 13.19.3936.8

Vertrek directeur Commissie m.e.r. Veronica ten Holder

Veronica ten Holder heeft aangegeven dat zij eind maart 2019 stopt met haar werk als algemeen secretaris/directeur Nederland om meer tijd te krijgen voor privé-activiteiten. Veronica startte in 1993 als werkgroepsecretaris. Vanaf 2007 vervult zij haar huidige functie. Het bestuur van de Stichting Commissie m.e.r. start binnenkort de werving om te voorzien in de vacature.