Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 - 20 april 2018

 

 • Milieueffectrapport Lelystad Airport
 • 5 juni: Kennissessie Omgevingsvisies en milieueffectrapportage
 • Infographic Wat doet de Commissie m.e.r.?
 • Jurisprudentie: Inpassingsplan Windpark De Drentse Monden
 • Jurisprudentie: Evaluatie milieueffectrapport Betuweroute
 • Om alvast te noteren: 26 juni Schakeldag
 
  luchthavens

Milieueffectrapport Lelystad Airport

De Commissie heeft het geactualiseerde milieueffectrapport voor Lelystad Airport beoordeeld. Ze vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder.

Lees meer...

 
  omgevingsvisies

5 juni: Kennissessie Omgevingsvisies en milieueffectrapportage

Omgevingsvisies en milieueffectrapportage:

 • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
 • Hoe neem je nieuwe onderwerpen mee als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
 • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Er zijn nog enkele plekken vrij voor de kennissessie op 5 juni. Schrijf je nu in!

Lees meer...

 
  infographic wat doet de Commissie m.e.r.

Infographic Wat doet de Commissie m.e.r.?

 • Wat doet de Commissie m.e.r. nu precies en wat niet?
  Ze adviseert en toetst. Schrijft zelf geen milieueffectrapporten, gaat op locatiebezoek en neemt bij voorkeur zienswijzen mee in haar advies.
 • Wat is de Commissie m.e.r.?
  Onafhankelijk, bij wet ingesteld, transparant, een kennisorganisatie. 

Alles in één oogopslag in een nieuwe infographic.

Lees meer...

 
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie: Inpassingsplan Windpark De Drentse Monden

De rechter oordeelde dat het niet nodig is locatiealternatieven voor windenergie op land te onderzoeken die niet in bovenliggend beleid zijn aangewezen, op grote afstand liggen van het plangebied en waarover afspraken tussen rijk en provincies zijn gemaakt. En ook dat het aannemelijk is dat de Commissie m.e.r. onpartijdig en onafhankelijk adviseert als geen sprake is van rechtstreekse betrokkenheid van de leden van de werkgroep bij (alternatieven voor) de activiteit waarover wordt geadviseerd.

Lees meer...

 
  jurisprudentie 3 raad van state

Jurisprudentie: Evaluatie milieueffectrapport Betuweroute

De rechter oordeelde dat als uit evaluatie van het milieueffectrapport blijkt dat nadelige gevolgen voor woningen groter zijn dan gedacht, dan moet goed onderbouwd worden waarom geen maatregelen aan de bron of aan de woning mogelijk zijn die deze effecten wegnemen of verminderen.

Lees meer...

 
  omgvingsplan puzzelstukjes

Om alvast te noteren: 26 juni Schakeldag

Op 26 juni organiseren Rijkswaterstaat en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de jaarlijkse Schakeldag. Het programma is bijna rond.

Lees meer...