Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 - 17 juni 2019

 • Het PAS mag niet als toe­stem­mings­ba­sis voor ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­bruikt
 • Wat betekent de PAS-uitspraak voor m.e.r. - Kom 5 juli naar de kennissessie
 • Effecten tijdens aanleg Noordelijke Randweg Utrecht voldoende onderzocht
 • Monitoringsplan Haven-Stad Amsterdam. Een casebeschrijving
 • Omgevingsvisie en m.e.r. - Nieuwe kennissessie op 13 september
 • Milieueffectrapport vereist meer objectiviteit en deskundigheid
 • 31 oktober: IenW m.e.r.-dag
 
  Veehouderij

Het PAS mag niet als toe­stem­mings­ba­sis voor ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­bruikt

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Wat betekent dit voor milieueffectrapportage?

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Landschap buitengebied

Wat betekent de PAS-uitspraak voor m.e.r. - Kom naar de kennissessie op 5 juli

De Commissie organiseert een kennissessie op vrijdagochtend 5 juli voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de m.e.r.-praktijk.

 • Wat moet het milieueffectrapport nu voor stikstof in beeld brengen?
 • Kan er weer gesaldeerd worden?
 • Ik heb een project dichtbij een Natura 2000-gebied: wat nu?

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  240

Effecten tijdens aanleg Noordelijke Randweg Utrecht voldoende onderzocht

De Commissie vindt dat de effecten tijdens de aanleg van de Noordelijke Randweg Utrecht voldoende zijn onderzocht. De aanvulling op het milieurapport geeft inzicht in de effecten op leefbaarheid en verkeersdoorstroming tijdens de aanlegfase. Verschillende varianten en maatregelen voor minder hinder zijn nu onderzocht.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  3102

Monitoringsplan Haven-Stad Amsterdam. Een casebeschrijving

Uit het milieueffectrapport voor het plan Haven-Stad Amsterdam bleek dat monitoring tijdens de ontwikkeling belangrijk is. Door te monitoren wordt namelijk duidelijk of de ambities voor bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid gehaald worden of dat bijsturing nodig is. Deze case beschrijft hoe Amsterdam die monitoring vorm geeft en welke adviezen de Commissie meegaf voor de uitwerking van het monitoringsplan.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  omgevingsvisies

Omgevingsvisie en m.e.r. - Nieuwe kennissessie 13 september

Vanwege de grote belangstelling organiseren we een nieuwe kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r. 

 • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
 • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
 • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Je hoort het bij de kennissessie op 13 september. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemene nietszeggende achtergrond

Milieueffectrapport vereist meer objectiviteit en deskundigheid

Informatie in milieueffectrapporten is regelmatig van onvoldoende kwaliteit. In een aantal rapporten zijn de effecten op natuur en gezondheid bijvoorbeeld niet goed onderzocht of conclusies kloppen niet. Recent schreef Jan Veeken hierover een blog op Toets online. De Commissie onderschrijft voor een groot deel zijn verhaal. Ook zij pleit voor het laten  toetsen door de Commissie van aangevulde milieueffectrapporten, omdat het voor een bevoegd gezag belangrijk is een besluit te baseren op volledige, correcte en objectieve informatie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  IenW mer dag 2019

IenW m.e.r.-dag op 31 oktober

Nederland staat voor grote opgaven rond energietransitie, klimaatadaptatie, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden steeds belangrijker. Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming.

Lees meer