Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7 - 11 november 2021

  • Me(e)r dan ooit vragen besluiten om milieueffectrapportage. Kom ook 25/11!
  • Onderzoek of een nieuw dorp in Zuidplaspolder bestand is tegen klimaatverandering
  • MER helpt bij locatiekeuzes zon- en windparken regio Holland Rijnland
  • Voor keuze kabelroutes Wadden is meer onderzoek nodig naar vogels en biodiversiteitshotspots
  • Onderbouw waterberging toekomstbestendige woonwijk Wilderszijde Lansingerland
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan en exploitatieplan Zandzoom 2019, Heiloo
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets melkgeitenhouderij Vlodrop
  • Omgevingsplan en milieueffectrapport? Online kennissessie op 9 december
 
  35 jaar MER.jpg

Me(e)r dan ooit vragen besluiten om milieueffectrapportage. Kom ook 25/11!

Hoe blijft Nederland leefbaar? Milieueffectrapporten leveren elke dag informatie op voor plannen en projecten die maatschappelijk veel debat oproepen. Hoe kunnen besluitvormers, denkend aan alle ruimtelijke plannen en projecten de komende jaren, nog meer profijt hebben van milieueffectrapportage? Hoe kan het milieueffectrapport nog meer ondersteuning bieden aan bestuurders bij de besluitvorming? Het programma is rond! Kom 25 november ook naar De Flint in Amersfoort en praat mee!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_541222195

Onderzoek of een nieuw dorp in Zuidplaspolder bestand is tegen klimaatverandering

De Commissie adviseert om de keuze van de laaggelegen Zuidplaspolder als locatie voor een nieuw dorp goed te onderbouwen met het oog op klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals overstromingen en zware regenval. Daarvoor is onderzoek nodig naar de waterhuishouding in de hele Zuidplaspolder.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Klimaatadaptatie Zoneiland Almere

MER helpt bij locatiekeuzes zon- en windparken regio Holland Rijnland

Het milieueffectrapport bij de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland geeft een goed beeld van mogelijke locaties voor duurzame energieopwekking. Het laat zien welke keuzes er zijn en welke belangen met elkaar botsen. Voor de RES 2.0 geeft de Commissie enkele aanbevelingen mee: Zorg dat de milieu-informatie goed te volgen is, dan is duidelijk hoe keuzes tot stand komen. Het helpt bijvoorbeeld om een kaart te maken, met daarop kansrijke gebieden voor duurzame opwekking.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Net op Zee

Voor keuze kabelroutes Wadden is meer onderzoek nodig naar vogels en biodiversiteitshotspots

Voordat de minister een keuze maakt over mogelijke kabelroutes voor windenergie ten noorden van de Wadden naar het vaste land, is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor wadvogels en biodiversiteits-hotspots. Dat zegt de Commissie in haar advies. De effecten per kabelroute kunnen namelijk verschillen. In het rapport Doorkruising Wadden zijn zeven routes en in de afwegingsnotitie VAWOZ zijn drie routes onderzocht op hun milieugevolgen. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1832373052

Onderbouw waterberging voor toekomstbestendige woonwijk Wilderszijde Lansingerland

Het milieueffectrapport voor de nieuwe woonwijk Wilderzijde in Lansingerland laat de milieueffecten goed zien, zoals de geluidshinder door wegen, vliegveld en openbaar vervoer. In het plan staat dat tien procent van het gebied nodig is voor waterberging. Nog onduidelijk is of hierbij ook rekening is gehouden met de lage ligging van het gebied en nieuwe klimaatscenario’s. Daarom is nu nog niet helder of het plan voldoende toekomstbestendig is. Onderbouw of tien procent voldoende is of dat meer maatregelen nodig zijn, adviseert de Commissie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 3 raad van state

Jurisprudentie: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets melkgeitenhouderij Vlodrop

De rechter oordeelde in een uitspraak over een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor een melkgeitenhouderij in Vlodrop, dat het college van de gemeente Roerdalen in een m.e.r.-beoordeling een eigen beoordeling moet maken van de verwachte gezondheidseffecten van de geitenhouderij. Daarbij moet zij onder meer kijken naar de kenmerken van het project en de locatie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie: Bestemmingsplan en exploitatieplan Zandzoom 2019, Heiloo

Volgens de rechter is het bij nieuwe plannen in principe niet aanvaardbaar om bij intern salderen in de referentiesituatie activiteiten mee te nemen die al zijn gestopt vóór de peildatum. Dat kan wel, onder voorwaarden, als onomstotelijk vaststaat dat de activiteit uitsluitend is beëindigd voor ontwikkelingen uit het plan.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  2 Bedrijventerrein Het Klooster

Omgevingsplan en milieueffectrapport? Online kennissessie op 9 december

Ook bezig met het omgevingsplan? Voor het milieueffectrapport betekent dit een andere aanpak en nieuwe thema's, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. En een flexibel plan vraagt om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand. Hoe pak je dat aan? Voor gemeenten organiseren we op 9 december weer een online kennissessie waarin we uitleggen hoe je dat aanpakt en we laten tal van voorbeelden uit de praktijk zien. 

Lees meer