Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 - 3 juni 2021

  • Impact van plannen op natuur en milieu is hot item ziet de Commissie 
  • Milieueffectrapport Windpark Beuningen mooi voorbeeld andere windparken
  • Goed milieueffectrapport bij waterbeheerprogramma Aa en Maas
  • Leren van 34 jaar milieueffectrapportage
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Tiny houses Delft
  • Jurisprudentie: Geitenhouderij Herpen
  • Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? Online kennissessie 28 september
 
  shutterstock_1596064309

Impact van plannen op natuur en milieu is hot item ziet de Commissie

Energietransitie, grote datacenters, Lelystad Airport, de uitbreiding van de A27 bij Amelisweerd. Allemaal plannen en projecten met veel impact op milieu en natuur die de gemoederen bezig houden. Voor deze en veel andere plannen zijn milieueffectrapporten gemaakt, zodat overheid, omwonenden en belanghebbenden een totaalbeeld krijgen van de effecten op de leefomgeving. De Commissie toetste als onafhankelijke partij 133 adviezen in 2020. Veel meer hierover in ons jaarverslag!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Milieueffectrapport Windpark Beuningen goed voorbeeld voor andere windparken

Het milieueffectrapport voor Windpark Beuningen is een goed voorbeeld voor andere windparken, oordeelde de Commissie onlangs. Het rapport gaat uitgebreid in op alle milieuaspecten, zoals gezondheid (geluidhinder, slagschaduw), vogelslachtoffers, stikstof en landschap. De Commissie adviseerde alleen om nog maatregelen op te nemen om de stikstofeffecten tijdens de bouw te beperken.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  waterbeheer

Goed milieueffectrapport bij waterbeheerprogramma Aa en Maas

Bij het waterbeheerprogramma 2022-2027 heeft het Waterschap Aa en Maas een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport laat goed zien hoe doelen en ambities effectief bereikt kunnen worden en dat vooral waterkwaliteit, verdroging en waterbestendigheid aandacht vragen. Het waterschap gaat intensief samenwerken met andere partijen om bij te dragen aan de doelen voor bijvoorbeeld natuur, klimaatverandering en energietransitie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Wegen borden

Leren van 34 jaar milieueffectrapportage

Hoe kan milieueffectrapportage meegroeien met zijn tijd, nieuwe technieken inzetten, vragen vanuit de maatschappij en politiek-bestuurlijke opgaven ondersteunen? Tijdens de Nationale Milieudag van de VVM op 16 juni geven experts, waaronder Commissie m.e.r.-directeur Lourens Loeven, hun kijk op de toekomst van milieueffectrapportage. Thema's als digitalisering, participatie en integrale effectbeoordeling worden in interactieve sessies verder uitgediept.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Tiny houses Delft

De rechter oordeelde dat belanghebbenden die bezwaar hebben tegen een milieueffectrapport over een ruimtelijke ontwikkeling, dit kenbaar moeten maken bij het eerste ruimtelijke besluit. En zij zijn ontvankelijk in het beroep tegen het eerste ruimtelijke besluit, ook al hebben zij geen belang bij dát besluit, maar wel bij de in het milieueffectrapport onderzochte ontwikkeling.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 3 raad van state

Jurisprudentie: Geitenhouderij Herpen

Het bevoegd gezag mag het advies van de GGD en/of een algemeen landelijk rapport over verhoogde risico’s voor de volksgezondheid meewegen in het besluit of een milieueffectrapport nodig is, als de aanmeldnotitie daar aanleiding toe geeft. Dat geldt ook als wordt voldaan aan wet- en regelgeving en de beste beschikbare technieken worden toegepast. Het milieueffectrapport kan dan onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Landschap buitengebied

Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? Online kennissessie op 28 september

Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? De Commissie organiseert hierover weer een online introductie. Wat is het doel van milieueffectrapportage precies? Wanneer speelt milieueffectrapportage wel en wanneer niet? Wat moet er allemaal in het milieueffectrapport? Hoe pak je dat aan? Op deze vragen geven we antwoord met daarbij veel voorbeelden uit de praktijk. 

Lees meer