ECLI:NL:RVS:2021:386

Betreft Wijzigen bestemming locatie James Wattstraat 56/58 in Amsterdam
Datum uitspraak 24-02-2021
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Hoger beroep
Trefwoorden stedelijke ontwikkelingsprojecten, recreatie, Amsterdam
Bronnen vindplaats 201905827/1/R1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. (categorie D11.2), hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling spelen onder meer de aard en omvang van de ontwikkeling een rol.
  • Als een gebouw een nieuwe functie krijgt, inclusief een nieuwbouwvleugel en een nieuwe serre, hoeft niet direct sprake te zijn van een stedelijk ontwikkelingsproject. De specifieke functiewijziging en situatie rondom het perceel zijn mede van belang.

Casus

Vergunninghouder wil de voormalige Christus Koningkerk in de James Wattstraat in Amsterdam, een gemeentelijk monument uit 1955, gaan gebruiken als hotel, theater met zaalverhuur en grand café met terras. Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft daarvoor aan de vergunninghouder tussen december 2017 maart 2019 meerdere omgevingsvergunningen verleend. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het afwijken van het bestemmingsplan, het wijzigen en vergroten van het pand en het plaatsen van balkons. De centrale ruimte op de begane grond van de kerk zal fungeren als grote zaal voor het theater. De vergunninghouder wil met twee extra verdiepingen in deze ruimte hier ook 12 hotelkamers realiseren. Verder wordt aan het kerkgebouw een glazen serre gebouwd voor het grand café en voor de eet- en ontbijtzaal voor het hotel. Op het plein voor de serre is een terras voorzien voor het grand café. Ook wordt er aan het kerkgebouw in twee en deels drie bouwlagen nieuwbouw voor het hotel gerealiseerd. Hierin komen 39 hotelkamers. De pastorie wordt de centrale voorziening en ontvangstruimte voor het hotel, met daarin 14 hotelkamers. In de omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig om de verwachte extra parkeerbehoefte op te vangen.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Don Bosco en Park Frankendael", omdat:

  • het deels buiten het bouwvlak is voorzien, en
  • volgens de bestemming "Maatschappelijk" op de locatie geen hotel, café en zaalverhuur is toegestaan.
Om het bouwplan toch mogelijk te maken heeft het college een omgevingsvergunning verleend om af te wijken van het bestemmingsplan (art. 2.12, eerste lid, aanhef en onder a ten derde, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Een aantal appellanten betoogt dat sprake is van een omvangrijke functiewijziging in het woongebied en een aanzienlijke uitbreiding van bebouwing. Daarom is volgens hen sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. De initiatiefnemer had daarom een milieueffectrapport moeten opstellen.

Overwegingen van de bestuursrechter
Van de concrete omstandigheden van het geval hangt af of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.. Hierbij spelen onder meer aspecten als de aard en omvang van de voorziene wijziging een rol. Dit heeft de Afdeling eerder overwogen in de uitspraak van 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2355. Gelet op de aard en omvang van het project kan de wijziging van het gebruik van het perceel James Wattstraat 56/58 niet worden aangemerkt als stedelijk ontwikkelingsproject. Het gebouw wordt wel groter door de nieuwbouwvleugel met 39 hotelkamers en een nieuwe serre aan de voorkant van het kerkgebouw. De Afdeling vindt die wijzigingen echter niet zo omvangrijk dat belangrijke milieugevolgen zijn te verwachten en dat dus sprake zou zijn van een stedelijk ontwikkelingsproject. De Afdeling neemt daarbij mede de functiewijzigingen en de situatie rondom het perceel in ogenschouw. Volgens de Afdeling heeft het college terecht de regels over milieueffectrapportage niet op het project toegepast.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep van appellanten op het punt van milieueffectrapportage ongegrond, verklaart andere beroepen gegrond, en laat de vergunning in stand.