ECLI:NL:RVS:2019:1763

Betreft Bestemmingsplan buitengebied Horst aan de Maas
Datum uitspraak 29-05-2019
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden m.e.r.-plicht, glastuinbouw, buitengebied, Horst aan de Maas
Bronnen vindplaats Zaaknummer 201803358/1/R1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Als:

  • een bestemmingsplan zowel bij recht als met een wijzigingsbevoegdheid voorziet in in een bepaalde activiteit zoals bedoeld in een bepaalde categorie in de C- of de D-lijst van de bijlage bij het Besluit m.e.r.;
  • het bestemmingsplan zowel het kolom 3 als het kolom 4-besluit is in die categorie;
  • voor het totale bestemmingsplan een project-m.e.r. is doorlopen;
  • het latere wijzigingsplan in diezelfde categorie niet in een uitbreiding ten opzichte van het bestemmingsplan voorziet;
dan is voor het wijzigingsplan de m.e.r.-plicht verwerkt.

Casus

Op 19 december 2017 heeft de raad van de gemeente Horst aan de Maas (hierna: de raad) het bestemmingsplan ‘Buitengebied Horst aan de Maas’ vastgesteld. Dat bestemmingsplan voorziet in een integraal juridisch planologisch regime voor het hele buitengebied van de gemeente.
 
Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de raad het wijzigingsplan ‘[locatie 1], America, fase II’ vastgesteld. Dat bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bouwvlak van een bestaand glastuinbouwbedrijf. Voor die gronden was het bestemmingsplan ‘Buitengebied Horst aan de Maas’ het voorheen geldende bestemmingsplan.
 
Appellant voert aan dat voor het bestemmingsplan ‘[locatie 1], America, fase II’ ten onrechte geen m.e.r.(-beoordeling) is doorlopen.
 
Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling constateert dat het voorheen geldende bestemmingsplan "Buitengebied Horst aan de Maas" gedeeltelijk bij recht en gedeeltelijk met een wijzigingsbevoegdheid voorzag in glastuinbouw. Dat plan moet daarom worden aangemerkt als een gemengd bestemmingsplan als bedoeld in overwegingen 2.4.2.1 en 2.4.2.3 van de uitspraak van de Afdeling van 28 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2641. In categorie D9 van de Bijlage bij het Besluit m.e.r. (glastuinbouw), staat zowel in kolom 3 als in kolom 4 als besluit een bestemmingsplan genoemd. Hieruit volgt dat bij de totstandkoming van het bestemmingsplan "Buitengebied Horst aan de Maas" niet een m.e.r. voor plannen uit kolom 3 maar een m.e.r. voor besluiten uit kolom 4 diende te worden uitgevoerd die betrekking had op het gehele project. Naar het oordeel van de Afdeling is het MER voor het "Buitengebied Horst aan de Maas" op te vatten als een project-MER. Nu reeds een project-MER is uitgevoerd voor het gemengde bestemmingsplan, en het wijzigingsplan niet in extra glastuinbouw voorziet, is de m.e.r.-plicht voor de functie glastuinbouw uitgewerkt, aldus de Afdeling.
 
Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep ongegrond, maar vernietigt delen van het plan vanwege andere beroepsgronden en draagt de raad op binnen 26 weken opnieuw te besluiten.