ECLI:NL:RVS:2016:201

Betreft Bestemmingsplan Spoorzone gemeente Culemborg
Datum uitspraak 03-02-2016
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Crisis- en herstelwet (Chw), bestemmingsplannen, Culemborg
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201506246/1/R6

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet biedt de mogelijkheid om af te wijken van de bestemmingsplanperiode van 10 jaar. Daarvan kan geen gebruik worden gemaakt vanwege strijd met de Crisis- en herstelwet.

NB: het Besluit uitvoering Chw wordt naar aanleiding van deze uitspraak en de uitspraak van 17 februari 2016 inzake Rijksinpassingsplan Moerdijk, ECLI:NL:RVS:2016:399 aangepast in de 13e tranche. Zie Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (dertiende tranche) 

Casus

Op 10 juni 2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Culemborg het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ vastgesteld. Het plan maakt de herinrichting van het stationsgebied mogelijk en voorziet onder meer in een supermarkt. Het project ‘Spoorzone’ is in artikel 7c, dertiende lid, onder d, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw) aangewezen als experiment.

Appellant voert aan dat geen sprake is van een experiment als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, Chw, omdat bijsturen niet mogelijk is en omdat het project niet bijdraagt aan economisch herstel maar juist leidt tot economisch overaanbod, leegstand en vermindering van werkgelegenheid in de binnenstad. Daarnaast is volgens appellant artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw in strijd met artikel 2.4, derde lid, aanhef en onder a en b, van de Chw omdat niet duidelijk is van welke wetten mag worden afgeweken en voor welke periode die afwijkingen ten hoogste gelden.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling oordeelt dat de mogelijkheid om wel of niet bij te sturen niet in de weg staat aan de aanwijzing van het plangebied Spoorzone als experiment.

De Afdeling oordeelt dat in artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw ten onrechte niet is vermeld voor hoe lang maximaal mag worden afgeweken van de in artikel 2.4 Chw genoemde bepalingen. Dat is in strijd met artikel 2.4, derde lid, aanhef en onder b, van de Chw. In artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw staat weliswaar dat tot maximaal 20 jaar mag worden afgeweken van de planperiode van 10 jaar uit artikel 3.1, tweede lid, van de Wro. Dat is onvoldoende omdat dan alleen is uitgewerkt van welk artikel uit de Wro mag worden afgeweken en niet hoe lang van de normale wettelijke regels mag worden afgeweken. Nu artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw in strijd is met een hoger wettelijk voorschrift, mag dit niet gebruikt worden.

De raad heeft toegelicht dat het plan niet uitvoerbaar is binnen de normale wettelijke periode van 10 jaar. Naar het oordeel van de Afdeling is het plan vastgesteld in strijd met artikel 3.1, tweede lid, van de Wro.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep gegrond en vernietigt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.