ECLI:NL:RVS:2016:1362

Betreft Bestemmingsplan buitengebied Kremersveenweg gemeente Losser
Datum uitspraak 18-05-2016
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden passende beoordeling, maximale mogelijkheden, geur, bestemmingsplannen, buitengebied, Losser, veehouderij, geluid, stikstofdepositie
Bronnen vindplaats

 Zaaknummer 201505332/1/R1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Voor een plan hoeft geen Passende beoordeling te worden opgesteld als het voorziet in een herhaling of voortzetting van activiteiten waarvoor al een Passende beoordeling is opgesteld.

  • Voor de onderzoeken naar de milieugevolgen van een plan moet worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden van dat plan.

  • Een flexibele planregel die verwijst naar mogelijke toekomstige Nbw-vergunningen, is in strijd met de rechtszekerheid.

Casus

Op 21 april 2015 heeft de raad van de gemeente Losser het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening vestiging agrarisch bedrijf Kremersveenweg’ vastgesteld. Het plan voorziet in realisatie van een akkerbouwbedrijf in combinatie met een vleeskalverenhouderij op een nu onbebouwd perceel. Belanghebbende heeft zijn agrarische activiteiten op een ander perceel beëindigd.

Passende beoordeling
Appellanten voeren aan dat in strijd met de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) geen Passende beoordeling is opgesteld voor het plan. De raad brengt hier tegen in dat een Nbw-vergunning is verleend voor het exploiteren van een vleeskalverenhouderij op het perceel en dat deze vergunning in rechte onaantastbaar is. Volgens de raad is het daarom niet nodig om een nieuwe Passende beoordeling voor het plan te maken. Daarvoor is het rapport ‘Vormvrije m.e.r.-beoordeling vleeskalverenhouderij Glane’ door Witpaard van april 2014 opgesteld.

Woon- en leefklimaat
Appellanten vrezen voor onaanvaardbare aantasting van hun woon- en leefklimaat. In dat verband wijzen zij op de gevolgen van het bedrijf voor geluid en geur.

De raad meent dat die gevolgen aanvaardbaar zijn. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het bedrijf voldoet aan de richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor het landelijke gebied en de landelijk aanbevolen grenswaarden voor het maximale geluidsniveau LAmax. Uit het geuronderzoek blijkt dat voor omliggende woningen wordt voldaan aan de geurnorm.

Overwegingen van de bestuursrechter

Passende beoordeling 
De Afdeling constateert dat in het kader van de aanvraag van de Nbw-vergunning een Passende beoordeling is opgesteld. Daarbij is uitgegaan van een bedrijf voor 1200 vleeskalveren. Een nieuwe Passende beoordeling is niet nodig als het plan een herhaling of voortzetting is van een project waarvoor al eerder een Passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe Passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de belangrijke effecten van het plan. In dit geval voorziet het plan niet in het maximum van 1200 vleeskalveren. Het plan is daarom geen herhaling of voortzetting van een project waarvoor al een Passende beoordeling is gemaakt.

De planregel waarin wordt verwezen naar de vergunde depositie, is onduidelijk omdat niet duidelijk is om welke vergunning het gaat. De raad heeft een flexibele verwijzing naar een vergunning willen opnemen, zodat de toegestane depositie kan worden verhoogd bij een nieuwe Nbw-vergunning. Volgens de Afdeling is de planregel in strijd met de rechtszekerheid. De raad had óf een nieuwe Passende beoordeling moeten maken óf in de planregels de toegestane depositie moeten begrenzen. Als een Passende beoordeling is vereist, moet ook een plan-m.e.r. worden doorlopen. De vormvrije m.e.r.-beoordeling biedt minder procedurele waarborgen en kent andere inhoudelijke eisen dan een plan-m.e.r.

Woon- en leefklimaat
Tijdens de zitting heeft de raad toegelicht dat bij het akoestisch en het geuronderzoek is uitgegaan van een bedrijf met maximaal 1200 vleeskalveren. Het plan maakt echter andere diersoorten of een groter aantal dieren mogelijk. Naar het oordeel van de Afdeling is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan en had de raad daarom niet kunnen uitgaan van het geluid- en geuronderzoek. Het besluit is onzorgvuldig voorbereid.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep gegrond en vernietigt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.