ECLI:NL:RVS:2015:2929

Betreft Bestemmingsplan HOV-tracé
Datum uitspraak 16-09-2015
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden drempelwaarde, wegen, bestemmingsplannen, Natura 2000-gebieden, stikstofdepositie, m.e.r.-beoordeling
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201404627/1/R1 en 201406075/1/R1
JM 2015, 141 met noot Hoevenaars

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Een vrij liggende busbaan is geen activiteit als bedoeld in categorie C1.2 of D1.1 van de Bijlage bij het Besluit m.e.r.
  • Het hanteren van enkel een getalsmatige grens voor de toename van de stikstofdepositie is onvoldoende om te kunnen concluderen dat geen belangrijk nadelige milieugevolgen in een Natura 2000-gebied zullen optreden als gevolg van een plan.

Casus

Op 5 juni 2014 heeft de raad van de gemeente Velsen het bestemmingsplan ‘HOV-tracé’ (hierna: het plan) vastgesteld. Het plan voorziet in een vrij liggende busbaan tussen Santpoort en IJmuiden en betreft een deel van een voormalig spoortracé.

Passende beoordeling
Appellanten voeren aan dat het plan in strijd met artikel 19j, vijfde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is vastgesteld, omdat geen Passende beoordeling is gemaakt. Naar hun mening verwijst de raad ten onrechte naar het rapport ‘Verslechterings- en verstoringstoets HOV Velsen’ van 8 oktober 2013 van Haskoning DHV Nederland B.V. (hierna: het rapport). In dat rapport wordt gesteld dat een Passende beoordeling niet nodig is, omdat de toename van stikstofdepositie blijft onder de grens van 0,5% van de kritische depositiewaarde (hierna: KDW) die de Provincie Noord-Holland hanteert. Appellanten verwijzen in dit verband naar de uitspraak van ABRvS van 4 mei 2011, zaaknrs. 200901310/1/R2 en 200901311/1/R2, waarin uitgesproken is dat een getalsmatige grens niet is toegestaan.

M.e.r.-beoordeling
Appellant voert verder aan dat ten onrechte geen MER is gemaakt dan wel m.e.r.-beoordeling is gedaan. Zij menen dat de busbaan een ‘autoweg’ is zoals gedefinieerd onder A, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Zij wijzen er ook op dat de busbaan een ‘weg’ is in de zin van de Wet geluidhinder. Volgens appellanten is de definitie van ‘autoweg’ uit het Besluit m.e.r. in strijd met de M.e.r.-richtlijn, omdat daarin een busbaan ook onder het begrip autoweg valt.

Overwegingen van de bestuursrechter
Passende beoordeling
De Afdeling constateert dat het gebied Kennemerland-Zuid is aangewezen als Natura 2000-gebied. De instandhoudingsdoelen voor grijze duinen zijn gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit. Het rapport concludeert dat als gevolg van het plan de depositie met maximaal 0,42% van de KDW toeneemt, daarmee onder de grens van 0,5% van de Provincie Noord-Holland blijft en om die reden niet significant is.

De Afdeling overweegt dat uit de uitspraak van 4 mei 2011 volgt dat enkel een vaste getalsmatige grens niet genoeg is om te kunnen concluderen dat de gevolgen van het plan niet significant zijn. Ook moet in die conclusie de instandhoudingsdoelen worden betrokken en de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied waarop het plan betrekking heeft.

M.e.r.-beoordeling
Partijen zijn het eens dat de busbaan geen autosnelweg is. De Afdeling oordeelt dat de busbaan niet voldoet aan de definitie van ‘autoweg’ als bedoeld in onderdeel A, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. De Afdeling weegt daarbij mee dat de bestemming ‘Verkeer-Openbaar vervoer’ niet voorziet in autoverkeer en dat in het deskundigenbericht is vermeld dat op de busbaan mag worden gestopt. De busbaan is daarom geen activiteit als bedoeld in categorie C1.2 of D1.1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Van een m.e.r.-(beoordelings)plicht is daarom geen sprake. De Afdeling stelt dat in de M.e.r.-richtlijn een autoweg aan het autoverkeer is voorbehouden en dat een busbaan daar niet onder valt.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep over de Passende beoordeling gegrond en het beroep over de m.e.r.-(beoordelings)plicht ongegrond, maar laat de rechtsgevolgen van het bestemmingsplan in stand.