ECLI:NL:RVS:2015:1834

Betreft Bestemmingsplan Koningsven - De Diepen te Gennep
Datum uitspraak 10-06-2015
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden ontgrondingen, natuurontwikkeling, Commissie voor de milieueffectrapportage, bestemmingsplannen
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201403676/1/R1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Het is niet verplicht dat zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan betrokken worden in het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.

NB: De Commissie m.e.r. neemt graag zienswijzen van belanghebbenden mee in haar advisering. Het is aan het bevoegd gezag om te beslissen of de Commissie m.e.r. daartoe in de gelegenheid wordt gesteld.

Casus

Op 17 februari 2014 heeft de raad van de gemeente Gennep het bestemmingsplan ‘Koningsven-De Diepen’ vastgesteld. Het plan regelt juridisch-planologisch de ontgronding en natuurontwikkeling in de gebieden Koningsven en De Diepen.

Appellanten voeren aan dat hun zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan ten onrechte niet zijn betrokken bij het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. Verder wijzen zij er op dat het toetsingsadvies ten onrechte niet ter inzage is gelegd bij het vastgestelde plan.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling verwijst naar zijn uitspraak van 23 april 2014, zaaknr. 201304503/1/R1, waarin is uitgesproken dat het niet verplicht is dat de Commissie m.e.r. zienswijzen in het toetsingsadvies meeneemt.

Het toetsingsadvies had inderdaad ter inzage moeten worden gelegd met het vastgestelde plan, maar omdat deze procedurele tekortkoming voorgevallen was ná de datum van het besluit, heeft het daarop geen invloed gehad.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep ongegrond.